บทความน่ารู้

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การเตรียมตัวสอบ – แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

การเตรียมตัวสอบ – แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

การเตรียมตัวก่อนสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ สังกัดกรมทรัพยากรน้ำนั้นอาจต้องมีการเตรียมตัวอ่านหนังสือและแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกันถึง 2-3 เดือน เพื่อให้การสอบเป็นไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการสอบเข้ารับราชการในแต่ละครั้งมีการแข่งขันสูง มีผู้เข้าสอบกันอย่างล้นหลาม จึงต้องมีการเตรียมสอบกันให้แม่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันนี้เราจึงจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบและแนะนำแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

 

ลักษณะงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทาง และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

การเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสอบเพื่อเข้ารับราชการ ผู้เข้าสอบจึงควรหาเอกสาร ขอสอบ หนังสือราชการ และแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการมาอ่านและทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการสอบในแต่ละครั้งนั้นมีการแข่งขันสูง จำนวนผู้เข้าสอบกันมากมาย และเพื่อให้การสอบสัมฤทธิ์ผล ก็อาจต้องเตรียมตัวกันอย่างยาวนานถึง 2-3 เดือนกันเลยทีเดียว นอกจากการอ่านแนวข้แสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการแล้ว ผู้เข้าสอบยังควรติดตามข่าวสาร รวมถึงการประกาศสอบจากหน่วยงานฯอีกด้วย เพื่อติดตามดูว่าจะออกเกี่ยวกับเรื่องอะไร และอาจต้องทบทวนข้อสอบของปีก่อน ๆ ด้วยว่ามีการสอบในเนื้อหาส่วนใดบ้าง เพื่อการอ่านแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการที่ตรงจุด

 

การเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

 

การเตรียมตัวก่อนสอบ

ในการเตรียมตัวสอบนั้น ผู้เข้าสอบควรมีความตั้งใจอย่างแท้จริง แน่วแน่ อีกทั้งยังต้องฝึกนิสัยการอารให้เป็นกิจวัตร แม้จะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่ก็ต้องวางแผนฝึกฝนตัวเองให้อ่านหนังสือเป็นประจำให้ได้ อาจต้องฝึกฝนวันละนิด และเพิ่มเวลาการอ่านแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้สมองได้ชินกับการอ่านหนังสือ หากไม่เข้าใจก็ควรต้องมีการทบทวนเนื้อหา ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่เราสมัครสอบ ข้อมูลจำเพาะของหน่วยงานก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาอย่างละเอียด เช่น ซื่อเว็บไซต์ ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ ฯลฯ และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่หลาย ๆ อาจจะมองข้ามไปก็คือ การสมัครสอบในวันแรกที่เปิดรับสมัคร เพราะจะได้ลำดับในการสอบที่ดี และหากสอบบรรจุได้และเกิดเหตุการณ์คะแนนของผู้เข้าสอบมีคะแนนเท่ากับอีกคนหนึ่ง ผู้ที่มีลำดับในการสมัครสอบที่ดีกว่าจะถูกเรียกก่อนเสมอ นอกจากนี้ การเตรียมกายและใจให้พร้อมอยู่เสมอ เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ และการสร้างกำลังใจให้ตัวเองก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ต้องอ่านอะไรบ้าง?

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ความรู้ความเข้าใจด้านการกำหนดยุทธศาสตร์
 • แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ความรู้ความเข้าใจในการกำหนดตัวชี้วัด
 • แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
 • แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน การตั้งงบประมาณประจำปี การจัดทำแผนงาน โครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน

 

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความรู้ทั่วไป

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนความมั่นคง)
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน .. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

เทคนิคในการทำข้อสอบ

 

เทคนิคในการทำข้อสอบ

เนื่องจากเวลาในการทำข้อสอบมีจำกัด จึงควรทำข้อสอบให้รวดเร็วทันเวลา และถูกต้อง โดยเฉพาะข้อสอบภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยก็ควรอ่านคำถามให้ละเอียดและตอบให้ตรงกับความต้องการของคำถาม โดยรวมควรตอบคำถามที่ทำได้ก่อน คำถามไหนไม่เข้าใจให้ข้ามไปก่อน พยายามสังเกต ข้อความ อาทิเช่น ทำให้,  เพราะ, ปรากฏขึ้น, เนื่องจาก เพราะโดยส่วนมากคำตอบที่ถูกต้องจะอยู่หลังคำเหล่านี้ สำหรับคำถามที่เราจำไม่ได้หรือไม่รู้จริง ๆ ก็ให้เดาโดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถาม นึกถึงความเป็นไปได้ หากไม่แน่ใจให้เลือกตัวเลือกที่ใช่ที่สุด 

 

นี่ก็เป็นการเตรียมตัวสอบ และแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคในการทำข้อสอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรานำมาฝากกัน หากใครกำลังเตรียมตัวสอบเพื่อเข้ารับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ และกำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ เราก็ขอแนะนำหนังสือแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำของ Brain Media ไปอ่านเพื่อพิชิตคะแนนสอบและได้ตำแหน่งที่คาดหวังกันนะครับ 

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย