ไขข้อข้องใจข้อสอบกรมชลประทาน ออกสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบกรมชลประทาน

ไขข้อข้องใจข้อสอบกรมชลประทาน ออกสอบอะไรบ้าง

กรมชลประทาน หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหน้าที่คือจัดการน้ำเพื่อกักเก็บ รักษา แบ่งน้ำ ควบคุม ส่ง ระบาย สำหรับในการเกษตร  การสาธารณูปโภค การพลังงาน หรือการอุตสาหกรรม รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และในส่วนของการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกรมชลประทานนั้น ผู้สอบจะต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.ด้วย  อีกทั้งผู้เข้าสอบควรมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี  และควรอ่านวิชาเฉพาะตำแหน่งให้มากๆ ควรอ่านหนังสือแนวข้อสอบกรมชลประทาน เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ควรมีการจัดตารางในการอ่านหนังสือ เพื่อทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่งให้มากๆ วันนี้เรามีบทความรู้เกี่ยวกับข้อสอบกรมชลประทาน ออกสอบอะไรบ้าง มาฝากกัน

ทำความรู้จักกับอำนาจและหน้าที่ของกรมชลประทาน มีดังนี้

 • กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
 • มีหน้าที่ในการจัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
 • เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การและบริหารจัดการน้ำ ทุกระดับอย่างบูรณาการ
 • มีหน้าที่ในดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

การสอบและข้อสอบกรมชลประทาน 

การสอบเข้ากรมชลประทาน จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง   คือ  

 • ครั้งที่  1  โดยการสอบข้อเขียน   
 • ครั้งที่  2  โดยการสัมภาษณ์  

โดยในการสอบนั้น ต้องผ่านในเรื่องการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นวิธีการสอบข้อเขียนมาก่อน และหลังจากที่ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้สอบถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 ซึ่งเป็นวิธีการสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้ในการสอบจะต้องได้คะแนนสำหรับการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 ขึ้นไป

เนื้อหาความรู้ของข้อสอบกรมชลประทาน

เนื้อหาความรู้ที่ออกสอบของกรมชลประทาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย  เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสามารถหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ต  ส่วนข้อสอบกรมชลประทานจะออกตรงตามที่ประกาศสอบ  ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านหนังสือแนวข้อสอบกรมชลประทานให้มากๆ รับรองว่าจะสามารถทำข้อสอบกรมชลประทานได้อย่างแน่นอน เพราะข้อสอบไม่ยาก  ออกไม่ลึก แต่จะออกตรงๆ 

ข้อสอบกรมชลประทาน ส่วนของการสอบสัมภาษณ์

ในส่วนของการสอบสัมภาษณ์จะเป็นการสอบด้วยการสนทนา หรือการพูดคุยกัน ดังนั้นผู้เข้าสอบควรจะทบทวนเตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้วในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อเขียน ซึ่งอาจจะใช้เวลาครั้งละ 10 – 30 นาที  แล้วแต่กรณี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเตรียมตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำเป็นต้องทบทวนความรู้ และข้อมูลบางประการ ไม่ควรเข้าสอบโดยไม่ได้ทบทวนความรู้ หรือข้อมูลอะไรเลย  และในการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบควรทำใจให้สบาย ตอบคำถามแบบธรรมชาติ และเป็นตัวของตัวเอง  โดยส่วนใหญ่กรรมการจะถามคำถามต่อไปนี้

1.แนะนำตัวเอง   

2.เหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ   

3.เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงาน

และในการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ชายควรโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย ผู้หญิงเสื้อผ้าหน้าผมต้องเยี่ยม แนะนำให้สวมสูทด้วยจะดูดีมีระดับ แต่ไม่ควรแต่งหน้าจัดแบบไปงานรับปริญญาโดยเด็ดขาด  

คำถามในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ของข้อสอบกรมชลประทาน คำถามที่ผู้เข้าสอบจะโดนถามโดนส่วนมากจะมีดังนี้ คือ ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไร ,ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง, ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ,ประวัติส่วนตัว ,ประวัติการทำงาน สำหรับรอบในการสอบภาค ค. หรือรอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนสอบในภาคนี้จะมีประมาณกึ่งหนึ่งของคะแนนข้อเขียน และค่อนข้างมีผลชี้เป็น ชี้ตาย ชี้ได้ ชี้ไม่ได้  วันประกาศผลจะเรียงคะแนนตามลำดับมากไปหาน้อย ทั้งนี้ในประกาศรับสมัครจะบอกว่ารับจำนวนเท่าใด หากติดลำดับที่เรียกบรรจุในครั้งแรก จะมีหนังสือเรียกตัวไปบรรจุ แต่หากไม่ได้รับการบรรจุในรอบแรก ต้องคอยติดต่อข่าวสารอย่างตลอด บัญชีการสอบแข่งขันจะมีอายุประมาณ 2 ปี  ในกรณีได้รับการบรรจุในรอบแรก ผู้ที่ผ่านการสอบจะต้องเตรียมหลักฐานทั้งตัวจริง และสำเนาไปให้พร้อม อันจะได้แก่ 

 • ใบรับรองแพทย์ 
 • ใบปริญญาบัตร 
 • ใบแสดงผลการเรียน 
 • ใบทะเบียนสมรส ทั้งคู่สมรส และของบิดา มารดา 

ขั้นตอนการบรรจุเข้ารับราชการของกรมชลประทาน จะต้องกรอกเอกสาร กพ.7 ซึ่งเปรียบเสมือนทะเบียนประวัติของตัวเราเอง ในวันนั้นอาจจะมีการปฐมนิเทศ ภารกิจของกรมขลประทาน สิทธิผลประโยชน์ที่พึงได้ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร การทดลองราชการ ระเบียบการลา เป็นต้น

วิชาที่ออกสอบของข้อสอบกรมชลประทาน

วิชาที่ใช้สอบกรมชลประทาน   มีดังนี้คือ

 1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ( 200  คะแนน )  
 2. การสอบสัมภาษณ์   ( 100  คะแนน )  

สำหรับวิชาที่ออกสอบ เพื่อการประเมินบุคคล และพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นั้น จะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว, ประวัติการทำงาน, ประวัติการศึกษา และจากการสังเกตในส่วนของพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์  ร่วมด้วย โดยรายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ สำหรับข้อสอบกรมชลประทานนั้น จะเป็นความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน, แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน, แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทานนั่นเอง


สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าเป็นข้อราชการของหน่วยงานในกรมชลประทาน และกำลังมองหาหนังสือหรือแนวข้อสอบกรมชลประทานที่มีเนื้อหาการเก็งข้อสอบที่แม่นยำ สามารถพิชิตคะแนนสอบได้ดี อยู่ล่ะก็ แนะนำ Brain media ศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่มีเนื้อหาอัพเดททันสมัย และครอบคลุมทุกหน่วยงานราชการไทย สนใจสามารถสอบถามได้ที่ http://brainmedia.in.th/   

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย