บทความน่ารู้

ข้อสอบกรมป่าไม้

เตรียมตัวทำข้อสอบกรมป่าไม้อย่างไร ให้ได้สมหวังกับสายงานที่ใฝ่ฝัน

สายงานราชการของกรมป่าไม้ คงเป็นอีกหนึ่งสังกัดที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากเข้าทำงาน แต่ก่อนที่จะเข้าทำงานได้นั้น ต้องผ่านขั้นตอนของการทำข้อสอบกรมป่าไม้มากมาย เพื่อวัดผล วัดความรู้ และวัดความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้าไปทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วข้อสอบกรมป่าไม้จะออกอะไรบ้าง จะต้องทำข้อสอบกรมป่าไม้แบบไหน และจะต้องเตรียมตัวทำข้อสอบกรมป่าไม้อย่างไรให้สอบผ่านสมใจ วันนี้เรามาดูการเตรียมตัวทำข้อสอบกรมป่าไม้อย่างไร ให้ได้สมหวังกับสายงานที่ใฝ่ฝัน ในบทความนี้กัน

 

กรมป่าไม้คืออะไร

 

กรมป่าไม้คืออะไร

กรมป่าไม้ คือ หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ที่รับผิดชอบดูแลและจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ หน้าที่หลักของกรมป่าไม้ คือการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และควบคู่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการให้ประโยชน์แก่ประชาชน และการตรวจสอบควบคู่คุ้มครองป่าไม้ในประเทศ กรมป่าไม้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ในช่วงต้นศตวรรษ พ.ศ. 2510 และในปัจจุบันยังคงเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้ของประเทศไทยเพื่อควบคู่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าไม้ต่างๆ ของประเทศไทย

 

ข้อแนะนำก่อนลงสนามทำข้อสอบกรมป่าไม้

สำหรับข้อแนะนำในการทำข้อสอบกรมป่าไม้นั้น ในการสอบเข้าทำงานในกรมป่าไม้ จะต้องสอบผ่านในด้านของการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในอันดับแรกก่อน โดยในการสอบเพื่อเข้าทำงานกรมป่าไม้ จะมีการสอบสำหรับประเมินสมรรถนะ รวม 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เป็นการสอบข้อเขียน ซึ่งจะต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านคะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าครั้งต่อไป และการสอบครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 2 จะเป็นการสัมภาษณ์ นั่นเอง

 

ข้อสอบกรมป่าไม้จะต้องสอบอะไรบ้าง

 

ข้อสอบกรมป่าไม้จะต้องสอบอะไรบ้าง

อันดับแรกจะต้องสอบเกี่ยวกับการเข้าเป็นพนักงานราชการ ประกอบด้วย 

  • สอบครั้งที่ 1 : การสอบข้อเขียน 

เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  โดยจะมีคะแนน 100 คะแนน และผู้เข้าสอบจะต้องสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งให้ผ่าน และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้มีสิทธิ์ในการสอบครั้งที่ 2 ต่อไป 


  • สอบครั้งที่ 2 : การสอบสัมภาษณ์

เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงเพื่อดูบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบต่างๆ โดยการสอบสัมภาษณ์จะมีคะแนน 100 คะแนนเช่นกัน  และจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของประวัติส่วนตัว การศึกษาประสบการณ์การทํางาน ท่วงทีทัศนคติ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัว อุปนิสัย วาจา ท่าทาง การพูด การแสดงออก อารมณ์ การเข้าร่วมสัมคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่างๆของผู้เข้าสอบ เพื่อที่จะได้ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะเข้าทำงานนั่นเอง

 

การเตรียมตัวทำข้อสอบกรมป่าไม้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร 

การเตรียมตัวทำข้อสอบกรมป่าไม้ ควรทำตามขั้นตอนและเตรียมความพร้อม ดังนี้


  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมป่าไม้

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานนี้ ภารกิจ หน้าที่ และนโยบายของกรมป่าไม้ให้ดีเพื่อให้คุณมีความเข้าใจในหลักสูตรและทำความเข้าใจในเนื้อหาของการสอบ


  • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสอบ

ตรวจสอบความสามารถและคุณสมบัติที่จำเป็นในการสมัครเข้าทำงานในกรมป่าไม้ เช่น ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถด้านภาษา และความรู้ด้านที่เกี่ยวข้อง


  • ทำการสมัครสอบ

สำหรับกระบวนการสมัครนั้น อาจจะมีทั้งสมัครออนไลน์ หรือออฟไลน์ โดยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมป่าไม้ ควรติดต่อหน่วยงานเพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้


  • เตรียมเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นในกระบวนการสมัคร เช่น สำเนาบัตรประชาชน รายละเอียดประวัติการทำงาน ใบรับรองการศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ ที่ต้องการ


  • เตรียมตัวสอบ

ตรวจสอบประเภทของการสอบที่ต้องเข้าร่วม และศึกษาเนื้อหาสำหรับการสอบ อาจจะเป็นความรู้ทั่วไปด้านป่าไม้ ความคิดเห็นทางนโยบาย การแก้ไขปัญหา หรือทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  • ฝึกซ้อมให้มั่นใจเพื่อลงสนามสอบ

หากมีแนวข้อสอบกรมป่าไม้ หรือข้อสอบตัวอย่างต่างๆ ควรฝึกซ้อมและทำข้อสอบกรมป่าไม้ตัวอย่าง เพื่อเตรียมตัวให้ดีก่อนสอบจริง และอย่าลืมฝึกซ้อมตอบคำถามสำหรับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้เป็นธรรมชาติ และมั่นใจ เมื่อต้องลงสนามสอบจริง


  • พร้อมลงสนามสอบ

เมื่อถึงวันสอบแล้ว ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา และเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการเข้าสอบ พร้อมลงสนามสอบอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ


  • ติดตามผลสอบ

หลังจากสอบเสร็จสิ้น ติดตามผลสอบและรอคำแนะนำหรือการตอบรับจากกรมป่าไม้

 

และนี่ก็คือการเตรียมตัวทำข้อสอบกรมป่าไม้อย่างไร ให้ได้สมหวังกับสายงานที่ใฝ่ฝัน ซึ่งการเตรียมตัวสอบเข้ากรมป่าไม้นั้น ควรมีการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารและทักษะที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด  อีกทั้งอย่าลืมทำความเข้าใจในความต้องการของหน่วยงานกรมป่าไม้ด้วย  หากมีอะไรที่ไม่มั่นใจในข้อมูล ให้ทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป่าไม้เอง เพื่อความแน่ใจในการเตรียมตัวสอบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้หากคุณต้องการหนังสือเตรียมสอบข้อสอบกรมป่าไม้ ที่มีเนื้อหาละเอียด ครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบอัพเดตล่าสุดให้ได้ลองทำ สามาถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Brainmedia แถมยังมีหนังสือสอบราชการให้เลือกอีกมากมายเลยทีเดียว

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย