บทความน่ารู้

ข้อสอบกรมศุลกากร

ข้อสอบกรมศุลกากรออกเรื่องอะไรบ้าง เลือกหนังสือเตรียมสอบอย่างไรให้เหมาะสม

หนึ่งในกรมทางราชการที่มีมานานตั้งแต่อดีตในสมัยอยุธยาจนถึงในปัจจุบันที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษี เป็นการจัดเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออกก็คงหนีไม่พ้น กรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของประเทศ ในบางคนอาจจะมีความสนใจที่อยากจะปฏิบัติงานในกรมศุลกากร แต่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ได้ง่ายๆ จะต้องมีการสอบราชการคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคคลที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาทำงานในตำแหน่งนี้ ทำให้มีอัตราแข่งขันที่สูงขึ้น วันนี้เราจึงได้นำข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับข้อสอบกรมศุลกากรมาฝากกัน ในเรื่องของข้อสอบกรมศุลกากรออกเรื่องอะไรบ้าง เลือกหนังสือเตรียมสอบอย่างไรให้เหมาะสม จะมีเรื่องอะไรที่ต้องรู้ในการเตรียมสอบบ้างนั้น เราไปดูพร้อมกันได้เลย 

 

กรมศุลกากรคืออะไร?

กรมศุลกากร คือ หน่วยงานหนึ่งทางราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลัง ที่มีหน้าที่ในเรื่องของเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่เป็นภาษีอากรขาเข้าประเทศและภาษีอากรขาออกประเทศ และรวมไปถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆที่เป็นรายได้ของภาครัฐร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในเรื่องการมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก ซึ่งทำให้ผู้ที่จะมาปฏิบัติในหน่วยงานกรมศุลกากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จะต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกคนเข้าทำงานในกรมศุลกากร ซึ่งข้อสอบกรมศุลกากรก็จะมีความยากในระดับหนึ่ง ทำให้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบราชการ

 

ข้อสอบกรมศุลกากรออกเรื่องอะไรบ้าง?

 

ข้อสอบกรมศุลกากรออกเรื่องอะไรบ้าง?

ก่อนที่เราจะสอบในภาคการสอบที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่งได้นั้น เราจะต้องสอบข้อสอบกรมศุลกากรในภาค ก. ที่เป็นการสอบบรรจุข้าราชการให้ผ่านเสียก่อน ถึงจะสามารถสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งได้ ซึ่งข้อสอบกรมศุลกากรเฉพาะตำแหน่งมีด้วยกัน ดังนี้

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
  • ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร
  • ความรู้ในเรื่องการขอคืนอากร
  • ความรู้ในเรื่องพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
  • ความรู้ในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการใช้งานและกฎหมายคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ
  • ความรู้ในเรื่องของกฎกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านศุลกากร และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ (นโยบายการค้าเสรี, เขตการค้าเสรี, ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ, ราคาศุลกากรและนโยบายต่างประเทศ)
  • ความรู้ทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องและใช้ในการปฏิบัติงาน 
  • ความรู้ทางด้านศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

นอกจากนี้ข้อสอบกรมศุลกากรที่เป็นวิชาเฉพาะตำแหน่งนั้นจะมีข้อสอบกรมศุลกากรในด้านการคิดเชิงวิเคราะห์และจะมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมทางด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทัศนคติในการทำงานในกรมศุลกากรอีกด้วย

 

เลือกหนังสือเตรียมสอบกรมศุลกากรอย่างไรดี ให้เหมาะสมกับเรา เตรียมสอบได้อย่างมั่นใจ

1.ประเมินระดับความรู้ของตัวเราเองในเบื้องต้นและวิเคราะห์ความชอบในการอ่านหนังสือของตัวเราเองว่าชอบหนังสือประเภทไหน เพราะข้อสอบกรมศุลกากรนั้นมีรายวิชาและเนื้อหาที่ออกสอบหลายวิชา เราควรที่จะรู้จักตนเองว่าเรามีความถนัด มีจุดแข็งในวิชาใดบ้าง หรือมีจุดอ่อนหรือไม่ถนัดวิชาใดและควรจะรู้ตัวเองด้วยว่าเรามีความรู้พื้นฐานมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะเลือกหนังสือเตรียมสอบให้เหมาะสมกับเราได้ โดยส่วนมากแล้วหนังสือเตรียมสอบกรมศุลกากรจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

   • หนังสือเตรียมสอบกรมศุลกากรประเภทบรรยาย ที่จะมีความรู้ที่ใช้ในการสอบข้อสอบกรมศุลกากรแบบบรรยายเนื้อหาตั้งแต่ต้น มีการสรุปใจความสำคัญและนำไปสู่แบบฝึกหัดและข้อสอบให้ได้ลองทบทวนความรู้และประเมินตนเองเพิ่มเติม
   • หนังสือเตรียมสอบกรมศุลกากรประเภทเน้นการทำข้อสอบกรมศุลกากร เน้นการเรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าเป็นหลัก โดยมีเฉลยที่ละเอียด ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมได้ 

 

2.รู้ขอบเขตของข้อสอบกรมศุลกากรว่าออกในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อที่เราจะสามารถเลือกหนังสือเตรียมสอบกรมศุลกากรที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมขอบเขตของข้อสอบทั้งหมด ครบถ้วน และเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับเรารวมถึงปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบ เป็นต้น

 

3.เลือกหนังสือเตรียมสอบที่มีเนื้อหาที่ออกสอบครบถ้วน มีการอธิบายที่เข้าใจง่ายและละเอียด ไม่มีความซับซ้อนมาก ใช้คำศัพท์ที่เราพอเข้าใจได้ อ่านสนุกและตอบโจทย์เรา

 

4.เลือกหนังสือสอบที่ทันสมัย มีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพราะ ในแต่ละปีนั้นก็จะมีเนื้อหาของข้อสอบที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น หรือมักจะมีกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่อยู่เรื่อย ๆ จึงควรอัปเดตข้อมูลเพื่อที่เราจะอ่านสอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็น 

 

ข้อสอบกรมศุลกากรนั้นเป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาหลายรายวิชา

 

จบไปแล้วนะคะกับความรู้ในเรื่องของข้อสอบกรมศุลกากรออกเรื่องอะไรบ้าง เลือกหนังสือเตรียมสอบอย่างไรให้เหมาะสม ที่เรานำมาให้ทุกคนในวันนี้ ข้อสอบกรมศุลกากรนั้นเป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาหลายรายวิชารวมเข้าด้วยกันและมีความยาก ดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวสอบให้พร้อม มีความมั่นใจ เพื่อที่เราจะสามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องและบรรจุเป็นข้าราชการได้ การเลือกหนังสือนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน หากใครกำลังมองหาแหล่งหนังสือเตรียมสอบกรมศุลกากรที่มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมขอบเขตทั้งหมด เป็นหนังสือที่ได้มาตรฐาน อ่านง่าย มีการสรุปใจความสำคัญ มีข้อสอบและแบบฝึกหัดให้ได้ลองฝึกฝน อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่มีการอัปเดตสม่ำเสมอ เราขอแนะนำที่ Brain Media เป็นแหล่งรวมหนังสือสอบราชการที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก หากใครสนใจสามารถเลือกดูเพิ่มเติมได้ทาง Brainmedia

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย