บทความน่ารู้

ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่ และข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข มีอะไรบ้าง ?

หลายคนอาจใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุข เพราะเป็นอาชีพที่คนนับหน้าถือตา แต่ก็ยังไม่มีความรู้ว่า บทบาทหน้าที่ และสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวในการทำข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขนั้นมีอะไรบ้าง ? วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข มาฝากกันค่ะ

เตรียมสอบนักวิชาการสาธารณะสุข

บทบาทหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมตั้งแต่ด้านการปฏิบัติการ อย่างเช่น การศึกษาวิจัยงานเบื้องต้นด้านสาธารณสุข ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการรักษา คัดกรอง และตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นด้วย

นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีงานอื่นๆ อาทิเช่น งานนโยบายและแผนตามหน้าที่รับผิดชอบ งานบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆด้วย

คุณวุฒิผู้มีสิทธิสมัครสอบ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

–  มีสัญชาติไทย

– มีอายุ18ปีขึ้นไป

– เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครสอบ

-เคยถูกให้ออกหรือปลด ไล่ออก เพราะทำความผิด ทางวินัย

-เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

-ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

-เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน วิกลจริต หรือไม่สมประกอบ

-สั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

-บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

-กรรมบริหารพรรคการเมือง 

-บุคคลล้มละลาย

-เคยรับโทษจาคุก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงานก.พ.ภาค ก.

ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ที่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ที่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนั้นจะเป็นข้อสอบแบบข้อเขียน โดยจะมีคะแนนคะแนนเต็ม 200 คะแนน เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ต้องทาข้อสอบให้ผ่าน 60% ซึ่งจะต้องผ่าน60ข้อ จะเท่ากับ120คะแนนขึ้นไป

 • ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข (ภาค ข. )

โดยจะมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน มี 4 หัวข้อ ซึ่งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข มีดังนี้ 

 • อนามัยชุมชน 
 • ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
 • การคุ้มครองผู้บริโภค
 • ประชากรศาสตร์ 
 • ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขวิชาชีพสาธารณสุข (ภาค ข.) 

โดยจะมีคะแนนเต็ม 150 คะแนน มี 10 หัวข้อ ซึ่งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขวิชาชีพสาธารณสุข มีดังนี้

 • การวิจัยด้านสาธารณสุข
 • ชีวสถิติ
 • ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
 • บริหารงานสาธารณสุข
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายสาธารณสุข
 • การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • การส่งเสริมสุขภาพ
 • สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

 

นอกจากนี้หากทำข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขในภาค ข.ผ่านแล้ว จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในภาค ค. โดยจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจะมีข้อคำถามและข้อสังเกตุ ดังนี้

 • ประวัติส่วนตัว การศึกษา และการทำงาน
 • ประสบการณ์
 • อุปนิสัย อารมณ์ และท่วงทีวาจา
 • ทัศนคติ
 • การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ปฏิภาณไหวพริบ
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรม
 • คุณธรรมและจริยธรรม
 • ความรู้ความสามารถและทักษะสมรรถนะ

การเตรียมตัวสอบข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ควรเน้นความรู้ที่ต้องสอบ ดังนี้

1.อนามัยชุมชน 

อาทิเช่น สุขบัญญัติ 10 ประการ การเตรียมประเมิณชุมชน วินิจฉัยชุมชน การปฏิบัติตามแผน วางแผนแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

2.ประชากรศาสตร์ 

เป็นศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรือจำนวนคนที่มีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก การศึกษาการกระจายตัวในแต่ละพื้นที่ของประชากร ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆของประชากร ได้แก่การตาย การเกิด และการย้ายถิ่น 

3.ชีวสถิติ

ความรู้เบื้องต้นทางด้านสถิติ 

 • สถิติที่เป็นตัวเลข ตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการหนึ่ง อย่างเช่น สถิติผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทย
 • สถิติที่เป็นศาสตร์ ศาสตร์หรือวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมุติฐาน และสรุปผล
 • สถิติพรรณนา บรรยายลักษณะของข้อมูลทั้งหมด เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย เช่น การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ฐานนิยม ตำแหน่งของข้อมูล
 • สถิติอ้างอิง การนำข้อมูลจากตัวอย่างมาศึกษา โดยใช้วิธีการของสถิติพรรณนามาวิเคราะห์ แล้วนำไปอธิบายจึงเรียกว่าเป็นการอ้างอิง ระดับของการวัด ,การนำสถิติมาไว้ในงานวิจัย ,เทคนิคทางสถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ,ค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์ , มัธยฐาน , ฐานนิยม , สถิติทางระบาดวิทยา
 1. ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

อาทิเช่น การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ,สายด่วนฉุกเฉิน ,โปรแกรมการตรวจรักษา และระบบข้อมูล

5.คุ้มครองผู้บริโภค

อาทิเช่น วันคุ้มครองผู้บริโภค ,หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ,สิทธิผู้บริโภคและสิทธิผู้ป่วย

6.วิจัยด้านสาธารณสุข

อาทิเช่น สูตรการคำนวณตัวอย่าง, เครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัย

7.ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

ระบาดวิทยา อาทิเช่น ศูนย์ปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข EOC ,มาตรฐาน SAT/ JIT ,พรบ.โรคติดต่อ และการศึกษาทางระบาดวิทยา

ควบคุมโรค อาทิเช่น โรคติดต่อที่สำคัญและมาตรการควบคุมโรค

8.บริหารงานสาธารณสุข

อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ 20 ปี , ทฤษฎีการบริหาร และ พชอ./DHS 

9.อนามัยและสิ่งแวดล้อม

อาทิเช่น การแยกขยะประเภทต่างๆ , การตรวจสอบอาหาร ,มลพิษทางสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานHAS /HWP,พ.ร.บ.สาธารณสุข , แบน 3 สารเคมี

10.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหลัก 3อ.2ส. ,โปรแกรมสุขศึกษาและปิงปองจราจร 7 สี

11.ส่งเสริมสุขภาพ

อาทิเช่น ยุทธศาสตร์กระทรวง , แผนพัฒนาสุขภาพ ฉ.12 , LTC/3C ,แม่และเด็ก

12.กฎหมายสาธารณสุข

อาทิเช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ , กฏกระทรวงต่างๆ และพ.ร.บ.การสาธารณสุข

13.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาทิเช่น โรคจากการประกอบอาชีพ,หลักการทำงานที่ปลอดภัย, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน และ  อุปกรณ์ PPE

ทั้งหมดนี้ที่เรานำข้อมูลมากฝากกัน นั่นก็คือ บทบาทหน้าที่ และข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข มีอะไรบ้าง ? หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเลือกอ่านหนังสือเพื่อพิชิตข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขอย่างมากเลยทีเดียว และหากใครต้องการหนังสือเตรียมสอบราชการกันอยู่ล่ะก็ เราแนะนำที่นี่เลย  Brain Media เพราะเป็นแหล่งจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมหลายหน่วงายราชการไทย เนื้อหาอัพเดททันสมัย ให้ทุกคนทำข้อสอบได้ คะแนนดีอย่างแน่นอน

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย