บทความน่ารู้

ข้อสอบพนักงานราชการ

ไขข้อข้องใจ ข้อสอบพนักงานราชการคืออะไรและมีอะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงเรื่องการสอบ เชื่อว่าใครหลายคนคงไม่อยากที่จะต้องสอบแข่งขันกับใคร แต่มีหนึ่งอาชีพที่หนทางที่จะเข้าสู่อาชีพนี้นั้นต้องผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกร่วมกับผู้ที่สนใจในอาชีพนี้และมีความฝันอีกมากมายเช่นกัน นั่นก็คือ อาชีพข้าราชการนั่นเอง ซึ่งข้อสอบพนักงานราชการหรือที่เรียกกันว่าข้อสอบก.พ.นั้น เป็นข้อสอบที่ทุกคนที่จะเข้ารับราชการจะต้องผ่านการทดสอบไปให้ได้ทั้งหมดในทุกภาค เป็นด่านแรกที่จะพาตัวเองก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ได้ ซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งการอ่านหนังสือ เก็บเนื้อหาที่ใช้สอบก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเช่นกัน แต่เดี๋ยวก่อน เมื่อพูดถึงว่าข้อสอบพนักงานราชการคืออะไร บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรและมีอะไรที่ต้องสอบบ้าง ทำให้เตรียมตัวผิดหรือเตรียมตัวไม่ทันได้ วันนี้เราจึงนำไขข้อข้องใจ ข้อสอบพนักงานราชการคืออะไรและมีอะไรบ้าง มาฝากสำหรับใครที่ต้องเตรียมตัวสอบข้าราชการและยังไม่รู้ จะมีอะไรที่ควรรู้บ้างเราไปลองดูกันได้เลย

เตรียมสอบสอบพนักงานราชการ

ข้อสอบพนักงานราชหารหรือข้อสอบ ก.พ.คืออะไร?

สอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานให้กับหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการสอบ ก.พ. อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักงาน ก.พ. (OCSC) หรือที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ซึ่งหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการและดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงการทำงานด้วย โดยข้อสอบพนักงานราชการเป็นข้อสอบที่ไว้ใช้สำหรับคัดเลือกซึ่งจะแบ่งภาคของข้อสอบออกไป ดังต่อไปนี้

ข้อสอบพนักงานราชการแบ่งเป็นกี่ภาคและแต่ละภาคสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบพนักงานราชการหรือข้อสอบก.พ.นั้นมีการสอบที่แบ่งออกไปเป็น 3 ภาคด้วยกัน ซึ่งแต่ละภาคก็จะมีการสอบที่แตกต่างกันออกไป อันดับแรกควรที่จะสอบผ่านภาคก.ก่อน ถึงจะสอบภาค ข. ได้และถ้าจะสอบสัมภาษณ์ในภาค ค. ก็จะต้องสอบผ่าน ภาคก.และภาคข.ก่อนเช่นกัน ซึ่งแต่ละภาคก็จะสอบดังนี้

  • ภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะแบ่งการสอบออกเป็น 3 วิชาด้วยกัน คือ 1.วิชาความรู้และความสามารถทั่วไป ซึ่งจะสอบในรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ 2.วิชาภาษาอังกฤษ 3.วิชาที่เป็นความรู้ในเรื่องของลักษณะในการเป็นข้าราชการที่ดี
  • ภาค ข.เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อาทิเช่น นิติกร, หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบาย เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นการสอบข้อเขียนที่มีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ในบางที่ก็อาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ก็อาจจะมีการทดสอบทักษะทางสมรรถภาพทางร่างกาย ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของราชการ
  • ภาค ค.เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ แต่นอกจากนี้ก็จะมีการทดสอบอื่นๆเพิ่มเติมด้วย เช่นทดสอบทางจิตวิทยาและทดสอบทางร่างกาย 

 

ข้อสอบพนักงานราชการภาค ก. มีอะไรบ้าง?

ข้อสอบพนักงานราชการภาคก.นั้นสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 วิชา ดังนี้

วิชาที่ 1: วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งเป็นการสอบในรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์  สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็น ดังนี้

  1. การคิดวิเคราะห์ทางภาษา อาทิเช่น ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เข้ารู้และความเข้าใจในภาษาไทย การอ่านจับใจความสำคัญและสามารถสรุปใจความสำคัญได้ การตีบทความต่างๆ ข้อความและสภานการณ์ที่เกิดขึ้น
  2. การคิดวิเคราะห์ในเชิงนามธรรม อาทิเช่น การหาความสมเหตุสมผลจากข้อความ รูปภาพและสถานการณ์ต่างๆ การคิดหาความสัมพันธ์ต่างๆ เชื่อมโยงคำ รูปภาพและข้อความ รวมไปถึงการหาข้อสรุปจากเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ
  3. การคิดวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ อาทิเช่น การคิดรวบยอด ทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการเปรียบเทียบ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของข้อมูล 

วิชาที่ 2:วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบเพื่อวัดทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นโดยจะแบ่งหมวดหมู่เป็น Grammar Vocabulary Conversation และ Reading 

วิชาที่ 3:วิชาความรู้และทักษะในการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งวิชานี้จะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งข้อสอบพนักงานราชการในวิชานี้จะเป็นการสอบที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆรวมถึงประมวลกฎหมายอีกด้วย 

*โดยข้อดีของการสอบข้อสอบภาค ก.นั้น คือจะได้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตและไม่มีวันหมดอายุอีกด้วย จนกว่าทางรัฐจะประกาศยกเลิกผลสอบนั้น*

เตรียมสอบพนักงานราชการ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับบทความไขข้อข้องใจ ข้อสอบพนักงานราชการคืออะไรและมีอะไรบ้างที่เราได้นำมาบอกทุกคนในวันนี้ เชื่อว่าทุกคนจะสามารถไขข้อข้องใจและรู้เรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบข้อสอบพนักงานราชการกันบ้างแล้ว โดยการเตรียมตัวสอบนั้นก็เป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจรายละเอียดและควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะสอบเสมอ เก็บเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆที่ต้องใช้สอบให้ครบถ้วนเพื่อสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย โดยเรามีหนังสือที่สามารถใช้สำหรับการเตรียมสอบข้าราชการมาฝากทุกคน นั่นก็คือ Brain Media เป็นคู่มือเตรียมสอบราชการที่สามารถตอบโจทย์ อีกทั้งยังมีเนื้อหาความรู้ที่ละเอียดครบถ้วน ได้รับมาตรฐาน สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย Brain Media

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย