เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานราชการ แนะนำพนักงานราชการสอบอะไรบ้าง

พนักงานราชการสอบอะไรบ้าง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานราชการ แนะนำพนักงานราชการสอบอะไรบ้าง

สำหรับใครที่อยากสอบเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการในหน่วยงานต่างๆแต่มักจะมีคำถามว่าพนักงานราชการสอบอะไรบ้างนะ เพราะยังเดาทางไม่ถูกและไม่รู้ว่าพนักงานราชการสอบอะไรบ้าง วันนี้เรามีบทความรู้มาฝาก กับบทความทำความรู้จักพนักงานราชการคืออะไรและพนักงานราชการสอบอะไรบ้าง ไปอ่านกันเลย

พนักงานราชการ คือ อะไร

พนักงานราชการเป็นผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามสัญญาจ้างด้วยงบบุคลากรและ มีระยะเวลาจ้างสิ้นสุดแน่นอน โดยการจ้างพนักงานราชการจะต้องทำสัญญาจ้าง กับส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งสามารถจ้างได้ไม่เกิน 4 ปีในแต่ละสัญญา และ สามารถต่อสัญญาได้ หากส่วนราชการมีความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจและ งบประมาณของส่วนราชการ โดยพนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม กฎหมายประกันสังคม และที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด

ประเภทของพนักงานราชการมีกี่ประเภท

พนักงานราชการ มี 2 ประเภท คือ

  1. พนักงานราชการทั่วไป 

ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำทั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ 

  • กลุ่มงานบริการ 
  • กลุ่มงานเทคนิค
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
  • กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

2.พนักงานราชการพิเศษ 

ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน โปรดดูประกาศ คพร. เรื่องการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

พนักงานราชการสอบอะไรบ้าง จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ก่อนที่เราจะไปรู้ว่า พนักงานราชการสอบอะไรบ้าง เรามาดูคุณสมบัติในการสมัครเป็นพนักงานราชการกันก่อน โดยผู้ที่จะสมัครรับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติทั่วไป กล่าวคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 8 ของ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 โดยส่วน ราชการต้องประกาศในประกาศรับสมัคร ยกเว้น คุณสมบัติในข้อ 8 (8) นั้น ไม่ต้องนั้นกำหนดไว้เป็นคุณสมบัติของผู้สมัคร แต่ประกาศเพื่อให้ผู้สมัครได้ทราบว่า ใน วันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติในข้อดังกล่าวด้วย
  2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และในการประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะงาน กลุ่มงานตามลักษณะงาน ชื่อตําแหน่ง ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ระยะเวลา การจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ ตลอดจนกําหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ สำหรับการประกาศรับสมัครนั้นจะปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป หรือเผยแพร่ข่าวการรับสมัครในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. โดยให้มีระยะเวลาแพร่ข่าวไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ก่อนกําหนดวันรับสมัคร

พนักงานราชการสอบอะไรบ้าง 

หลายคนคงอยากรู้ว่าการสมัครเป็นพนักงานราชการสอบอะไรบ้าง การสมัครเป็นพนักงานราชการนั้นไม่จำเป็นจะต้องสอบก.พ.ภาค ก. มาก่อน แต่จะมีการประเมินสมรรถนะ ซึ่งวิธีการประเมินสมรรถนะก็มีอยู่หลากหลายวิธี เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ สัมภาษณ์ การทดสอบตัวอย่างงาน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละวิธีก็จะมีข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกัน การจะพิจารณาเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่ต้องการวัด ข้อจำกัดของบุคลากร งบประมาณ และเวลา เป็นต้น ทั้งนี้สมรรถนะหลายๆ เรื่องก็สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันสมรรถนะเรื่องเดียวกันก็สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายๆวิธี ดังนั้น วิธีการประเมินสมรรถนะที่เป็นธรรม คือ การเลือกใช้วิธีการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถประเมินได้ตรงกับความต้องการ ของภาระงาน และที่สำคัญควรเลือกวิธีการประเมินสมรรถนะมากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการประเมินด้วย รวมถึงจะมีการดําเนินการสรรหา และเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศรับสมัครการดําเนินการนี้คณะกรรมการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น เพื่อดําเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

พนักงานราชการสอบอะไรบ้าง มีการกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร 

สำหรับคำถามที่ว่าพนักงานราชการสอบอะไรบ้างนั้น ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โดยจะยึดหลักความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง และกําหนดคะแนนเต็มของความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจําเป็นและสอดคล้องกับตําแหน่งงาน ทั้งนี้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรื่องใด ที่จําเป็นและสอดคล้องกับตําแหน่งงานมากที่สุดจะมีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด โดยการกําหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละเรื่องด้วยวิธีการหลายวิธี หรือจะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะหลาย ๆ เรื่อง ด้วยวิธีการประเมินวิธีเดียวกันได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จะประเมินดังกล่าว และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเฉพาะเรื่องนั้น เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องที่เหลืออยู่ต่อไปก็ได้ เพื่อตัดสินให้เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และถูกจัดจ้างเป็นพนักงานราชการได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับตําแหน่งงาน

พนักงานราชการแตกต่างจากข้าราชการ และลูกจ้างประจํา อย่างไร 

พนักงานราชการจะสามารถไปสมัครสอบแข่งขันในส่วนของข้าราชการได้เลย หรือ จะต้องออกจากการเป็นพนักงานราชการก่อน

1) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาํ อยู่ภายใต้กฎหมายคน ละฉบับ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจึงต่างกัน เช่น ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำที่มีวุฒิอย่างเดียวกันกับพนักงานราชการ เมื่อบรรจุเข้ารับราชการจะ ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าพนักงานราชการ 20%

2) พนักงานราชการสามารถสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ. กาํ หนด โดยที่ยังไม่ต้องลาออกจากการเป็นพนักงานราชการ แต่จะต้องลาออก เมื่อได้รับการเลือกสรร และจะมีการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ

นี่ก็คือบทความรู้ทำความรู้จัก พนักงานราชการคืออะไร มีกี่ประเภท  และพนักงานราชการสอบอะไรบ้าง ที่เรานำมาฝากกัน เชื่อว่าหลายคนคงได้คำตอบแล้วว่าพนักงานราชการสอบอะไรบ้างนะคะ และหากใครสนใจกำลังมองหาหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบพนักงานราชการอยู่ล่ะก็แนะนำ  Brain media ศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่มีเนื้อหาอัพเดททันสมัย และครอบคลุมทุกหน่วยงานราชการไทย สนใจสามารถสอบถามได้ที่ http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย