บทความน่ารู้

แนวข้อสอบกรมการปกครอง

รวมเทคนิคเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครอง

สำหรับใครที่มีความใฝ่ฝันในหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างเช่น กรมการปกครอง อุปสรรคหนึ่งที่จำเป็นต้องก้าวข้ามไปให้ได้คือการสอบแข่งขันระดับประเทศเพื่อคัดเลือกบุคลากรคลื่นลูกใหม่เข้าบรรจุในหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่มีการเปิดรับสมัครในแต่ละปี และหนึ่งในหน่วยงานราชการยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปทำงานก็คือ กรมการปกครอง ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานก็จะมีการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเกณฑ์ที่กำหนด และเนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงมากในทุก ๆ ปี การเตรียมตัวศึกษาหาความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ปัญหาที่หลาย ๆ คนจะต้องเผชิญก็คือ จะเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองอย่างไรดี ให้ตรงกับเนื้อหาที่จะออกสอบ เพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่หมายผองเอาไว้มาครอบครอง

 

กรมการปกครองคืออะไร

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก่อตั้งมาพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 โดยกรมการปกครองในสมัยนั้นมีชื่อว่า “กรมพลำภัง” และในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและพัฒนาส่วนกลาง โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และให้บริการสาธารณะโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่ากรมการปกครองนั้นมีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบมากมาย ในแต่ละปี กรมการปกครองจึงมีการเปิดรับการคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ เข้าทำงานมากมายหลายตำแหน่ง เราจึงจะมาสำรวจเนื้อหาที่มีสอบสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับตำแหน่งในสังกัดกรมการปกครองกัน

 

แนวข้อสอบกรมการปกครอง มีสอบเรื่องอะไรบ้าง

ก่อนจะไปเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครอง ก็ต้องมาดูในส่วนของแนวข้อสอบกรมการปกครองโดยทั่วไปกันก่อนว่ามีเนื้อหาที่จะออกสอบอย่างไรบ้าง

  • ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
  • ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
  • ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • การจัดทำแผนงาน/โครงการ
  • การติดตามและประเมินผล
  • การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
  • สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)
  • สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
  • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
  • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

 

เทคนิคในการเลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครอง

 

เทคนิคในการเลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครอง

มาดูเทคนิคดี ๆ ในการเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครอง กันครับ

1.เลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองที่มีเนื้อหาครอบคลุม

ก่อนจะเลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองได้นั้น เราต้องมาค้นหากันก่อนว่าเนื้อหาที่จะมีออกในข้อสอบของปีนี้นั้นมีอะไรบ้าง โดยอาจมีการค้นคว้าจากระเบียบการสอบ หรือข้อสอบปีผ่าน ๆ มาว่าออกเรื่องอะไรบ่อย ๆ เมื่อรู้เนื้อหาที่จะออกสอบแล้ว เราก็จะสามารถเลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองที่มีเนื้อหาครอบคลุมขอบข่ายที่จะต้องสอบทั้งหมด เพื่อที่เราจะได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างตรงประเด็น หนังสือบางเล่มอาจมีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงอาจทำให้เราขาดความรู้ในบางเรื่องไป ทำให้คะแนนสอบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นั่นเอง


2.เลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองที่มีการอธิบายเนื้อหาโดยละเอียด

นอกจากจะต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมแล้ว อีกคุณสมบัติสำคัญของหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองคือ มีการอธิบายเนื้อหาในทุกหมวดหมู่อย่างละเอียด เพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีเนื้อหาครบทุกประเด็น อ่านง่าย และหากมีการสรุปเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญเพื่อให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย


3.เลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองที่มีข้อสอบเสมือนจริง

เมื่อเราเอ่านเนื้อหาทั้งหมด และทบทวนเนื้อหากันไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่ควรทำก็คือเริ่มฝึกทำข้อสอบ ทั้งข้อสอบจริงที่เป็นของปีก่อน ๆ และข้อสอบเสมือนจริงที่มีเนื้อหาครอบคลุมในปีปัจจุบัน สามารถช่วยให้เราเข้าใจในจุดอ่อนของเราเอง เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุง อีกทั้งยังช่วยให้เราจำเนื้อหาได้อย่างแม่นยำขึ้นด้วย และยังช่วยให้เราได้ทำความคุ้นเคยกับการสอบจริง นอกจากนี้ยังสามารถใช้จับเวลาเพื่อฝึกตัวเองให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาได้อีกด้วย


4.เลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองที่มีเนื้อหาทันสมัย

เนื่องจากเนื้อหาในแต่ละปี โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมาย มักจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เราจึงควรเลือกหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองที่มีเนื้อหาภายในเล่มที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันที่สุด มีการระบุว่าแก้ไขและอัพเดตเนื้อหาเป็นปีปัจจุบันแล้ว ถือเป็นอีกปัจจัยในการเลือกซื้อที่มองข้ามไปไม่ได้เลยทีเดียว

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เป็นอย่างไรกันบ้าง หลาย ๆ คนคงได้เกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับตำแหน่งในกรมการปกครองกันไปบ้างแล้ว และได้คำตอบกันไปแล้วด้วยว่าจะเลือกซื้อหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองกันอย่างไรดี ส่วนใครที่กำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองปีล่าสุดสักเล่มมาอ่านในการเตรียมตัวสอบอยู่ เราก็ขอแนะนำให้มาเลือกซื้อกันที่ Brain Media เพราะที่นี่เป็นแหล่งหนังสือเตรียมสอบราชการที่มีให้เลือกมากมายกว่า 700 เล่ม ครอบคลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ มากมายที่มีการเปิดรับสมัครในหน่วยงานราชการไทย เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์สำหรับเทคนิคที่เราแบ่งปันกันในวันนี้ทุกข้อ หากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Brain Media บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย