บทความน่ารู้

ข้อสอบก.พ.ภาค ก.

เตรียมตัวรับมือข้อสอบก.พ. ภาค ก. ให้แม่น สำหรับสมัครสอบราชการ

ก่อนที่จะเข้ารับบรรจุข้าราชการได้นั้น ด่านแรกที่เป็นหัวใจสำคัญของใครหลายคน ก็คงหลีกหนีไม่พ้นกับการสอบก.พ. นั่นเอง โดยทุกคนที่จะบรรจุเข้ารับราชการจะต้องผ่านการสอบนี้ไปให้ได้ มีการแข่งขันที่สูง อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับคนอีกมากมาย และผ่านด่านของข้อสอบในส่วนต่างๆไปให้ได้ โดยการสอบก.พ.นั้นจะแบ่งการสอบออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่าภาคการสอบ โดยแบ่งเป็น ข้อสอบก.พ. ภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. วันนี้เราจึงพาทุกคนมารู้จักกับ ข้อสอบก.พ.ภาค ก. ว่ามีเนื้อหาอะไรที่ต้องสอบบ้าง รวมไปถึงเรื่อง่ารู้อื่นๆสำหรับการเตรียมตัว เพื่อเตรียมตัวสอบให้ปัง เตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจมาฝากกัน ถ้าอยากรู้แล้วว่าข้อสอบก.พ.ภาค ก. จะมีเนื้อหาอะไรที่ต้องเตรียมตัวกันบ้าง เราไปลองดูพร้อมกันได้เลย 

ข้อสอบก.พ. ภาค ก. ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ข้อสอบก.พ. ภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นการวัดความรู้ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งข้อสอบก.พ. ภาค ก.ออกเป็น 3 วิชา โดยแต่ละวิชาก็จะมีเนื้อหาที่ต้องสอบและสัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนี้

-วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นข้อสอบก.พ. ภาค ก.ที่ประกอบไปด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ซึ่งมีทั้งหมด 50 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน สามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่ 

 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เป็นการสอบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการคิดเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงคำ รูปภาพหรือข้อความ การหาข้อสรุปหาเหตุและผล จากแบบจำลอง ข้อความ สถานการณ์หรือรูปภาพต่างๆ
 • การคิดวิเคราะห์ด้านภาษา เป็นการสอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การตีความ สรุปความหรือจับใจความสำคัญจากสถานการณ์ต่างๆ บทความ หรือข้อความ
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการสอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดรวบยอด ความเข้าใจในการใช้คณิตศาสตร์ การใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเบื้องต้น การประเมินข้อมูล การวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงปริมาณ

ตัวอย่างเนื้อหาในข้อสอบก.พ. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • อนุกรม
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • เงื่อนไขเชิงภาษา
 • ตาราง
 • อุปมาอุปไมย
 • บทความสั้น-ยาว 
 • เรียงประโยค 
 • Operation 

-วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบก.พ. ภาค ก. ในรายวิชานี้เป็นการสอบความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในระดับเบื้องต้น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสี่อสาร ใช้คำศัพท์ สำนวน รวมไปถึงโครงสร้างประโยคที่มีความเหมาะสม การสอบในรายวิชานี้จะมีทั้งหมด 25 ข้อ รวมคะแนนเป็น 50 คะแนน

ตัวอย่างเนื้อหาในข้อสอบก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ

 • Vocabulary
 • Conversation
 • Reading
 • Grammar

-วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้อสอบก.พ. ภาค ก. ที่สอบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและลักษณะของข้าราชการที่ดี พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา การบริหารราชการแผ่นดินและประมวลกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการ โดยจะมีทั้งหมด 25 ข้อ คะแนนรวมทั้งหมด 50 คะแนน

ตัวอย่างเนื้อหาในข้อสอบก.พ. ภาค ก.วิชาความรู้และลักษณธการเป็นข้าราชการที่ดี 

 • ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม
 • ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 • หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เกณฑ์การสอบผ่านข้อสอบก.พ. ภาค ก.

ในการสอบก.พ.ถึงแม้จะมีข้อสอบก.พ. ภาค ก. นี้ที่เหมือนกัน แต่เกณฑ์การสอบผ่านของแต่ละระดับการศึกษาจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะแบ่งได้เป็นระดับปวช. ปวท. ปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเกณฑ์การสอบผ่านของแต่ละวิชาจะเป็น ดังนี้

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือร้อยละ 60 ( ประมาณ 30 ข้อผ่าน ) ส่วนระดับปริญญาโท จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน หรือร้อยละ 65 (ประมาณ 33 ข้อผ่าน)  ถึงจะสอบผ่านในรายวิชานี้
 • วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อ 50 คะแนน ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือร้อยละ 50 (ประมาณ 13 ข้อผ่าน) ถึงจะสอบผ่านในรายวิชานี้
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 25 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน หรือร้อยละ 60 (ประมาณ 15 ข้อผ่าน) ถึงจะสอบผ่านในรายวิชานี้

*ในการสอบข้อสอบก.พ. ภาค ก. นั้นมีข้อดีคือ เมื่อสอบสำเร็จแล้วจะได้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ในตลอดชีวิต ไม่มีวันหมดอายุจนกว่ารัฐจะทำการประกาศยกเลิกการใช้ผลสอบนี้

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการที่เราพาไปรู้จักกับข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. รวมไปถึงเรื่องน่ารู้อื่นๆ กันในวันนี้ การสอบก.พ. ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเป็นข้าราชการได้ อีกทั้งข้อสอบก.พ. ภาค ก.ยังเป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาเยอะและยาก เราจึงควรใส่ใจและเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบ หมั่นศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ยิ่งถ้าหากเรารู้ถึงแนวเนื้อหาที่ต้องสอบ จะสามารถทำให้เราอ่านหนังสือและเตรียมตัวได้อย่างตรงจุด ใครที่กำลังเตรียมตัวในการสอบและเลือกซื้อหนังสือเพื่อมาใช้เตรียมสอบอยู่นั้น วันนี้เรามีหนังสือมาแนะนำ นั่นก็คือ Brain Media เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน และมีความละเอียดในแต่ละรายวิชา อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่ตรงจุด รวมถึงข้อสอบต่างๆให้ลองทำ หากใครที่สนใจสามารถลองเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือเลือกดูได้ทาง  http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย