บทความน่ารู้

รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่น

รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่น ต้องเลือกที่มีเนื้อหาแบบไหน เพื่อให้สอบได้สมใจ

การสอบข้าราชการท้องถิ่น ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ใครๆก็อยากลงสนามสอบ เพื่อเข้ารับราชการท้องถิ่นในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งในการเตรียมสอบนั้น ก็ต้องมีการเตรียมหนังสือสอบที่มีประสิทธิภาพ ควรรีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นที่มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ตอบโจทย์และตรงกับเนื้อหาที่จะออกสอบ และต้องเลือกหนังสือที่มีรีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นออกมาดีเยี่ยม ดังนั้น วันนี้เราจะพาทุกท่านที่กำลังรีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นกันอยู่ ไปหาคำตอบพร้อมกันกับบทความนี้ รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่น ต้องเลือกที่มีเนื้อหาแบบไหน เพื่อให้สอบได้สมใจ ไปดูกัน

 

ก่อนไปดูรีวิวหนังสือสอบท้องถิ่น เรามาดูก่อนว่าการสอบท้องถิ่น คืออะไร

 

ก่อนไปดูรีวิวหนังสือสอบท้องถิ่น เรามาดูก่อนว่าการสอบท้อง ถิ่น คืออะไร

การสอบท้องถิ่น เป็นการสอบเพื่อทำการแข่งขันเข้ารับราชการในส่วนของข้าราชการท้องถิ่น โดยทำหน้าที่ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้ 

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
 • เทศบาล 

การสอบท้องถิ่นราชนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งงานต่างๆได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ โดยสอบท้องถิ่นราชการจะใช้กฎหมายและเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการนั้น ๆ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ  และในการสอบท้องถิ่นราชการนั้น ยังเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรับบุคคลเข้าสู่ราชการและมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้เป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการในหน่วยงานของรัฐ สำหรับการสอบท้องถิ่นจะมีการเปิดให้สอบในหลากหลายตำแหน่ง คือ วุฒิระดับป.ตรี และ วุฒิระดับต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชา เช่น วิศวกรรม  เกษตร   บัญชี นิติศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ 

 

รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นต้องครอบคลุมเนื้อหาการสอบ           

ในการสอบราชการท้องถิ่น จะต้องประกอบด้วยการสอบ 3 ส่วน และผู้ที่เข้าสอบแข่งขัน จะต้องสอบได้คะแนนใน 3 ส่วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ประกอบด้วยดังนี้

ส่วนที่ 1 : การสอบข้อเขียนภาค ก. ในเรื่องความรู้ความสามารถทั่วไป

รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นที่เหมาะสำหรับการสอบส่วนนี้ จะต้องมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในการใช้สอบข้อเขียน ทั้งแบบตัวเลือก หรือแบบปรนัย โดยมีคะแนน 100 คะแนน แบ่งตามวิชาดังนี้ 


   • ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (รวม 30 คะแนน)

เป็นการสอบในเรื่องของความสามารถการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยจะให้ทำการสรุป จับใจความสำคัญ ในประเด็นของเรื่องราวนั้นๆ หรือให้วิเคราะห์เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆทำการสรุปเรื่องเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้ทำการหาแนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือข้อมูล 


   • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (รวม 30 คะแนน)

เป็นการสอบในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลและเมือง กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

 

   • วิชาภาษาไทย (รวม 20 คะแนน)

เป็นการสอบความรู้ รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทย  โดยให้ทำการสรุปความ ตีความจากข้อความหรือบทความต่างๆ เลือกพิจารณาในการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากประโยคหรือข้อความสั้นๆ รวมถึงทดสอบความรู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

 

   • วิชาภาษาอังกฤษ (รวม 20 คะแนน)

 เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทั้งการอ่าน การตีความ การสรุป รวมถึงทดสอบความรู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

 

ส่วนที่ 2 : การสอบข้อเขียนภาค ข. ในเรื่องความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สำหรับการสอบนี้จะทำการสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ผู้ที่สมัครสอบในตำแหน่งใดก็ตาม จะต้องทำการสอบในส่วนของความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะตำแหน่งนั้นๆ โดยในแต่ละตำแหน่งที่ได้ทำการสมัครสอบนั้น ก็จะมีการออกข้อสอบที่แตกต่างกันออกไปมาใช้ในการวัดผล 

 

ส่วนที่ 3 : การสอบสัมภาษณ์ภาค ค. ในเรื่องความเหมาะสมต่อตำแหน่ง   

    เป็นการสอบโดยใช้วิธีการประเมินจากผู้สอบ จากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมในตําแหน่งหน้าที่ ทั้งประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้ในแต่ละตำแหน่งนั้น ก็จะมีรายละเอียดของการสอบในภาคนี้มากน้อยต่างกันออกไป

 

รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นสำนัก Brain Media

 

รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นสำนัก Brain Media 

สำหรับหนังสือสอบท้องถิ่นคุณภาพ ต้องขอแนะนำของ Brain Media เพราะมาพร้อมเนื้อหาที่ครบครัน แบ่งแยกตามตำแหน่งงานราชการที่คุณต้องการ โดยรีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นสำนัก Brain Media นั้น จะมีทั้งเนื้อหาที่อัพเดตใหม่เป็นปัจจุบัน แนวข้อสอบ พร้อมตะลุยโจทย์ให้ได้ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง และยังมีหนังสือให้เลือกมากมายหลายสายงานอีกด้วย 

เป็นอย่างไรบ้างคะ รีวิวหนังสือสอบท้องถิ่น ต้องเลือกที่มีเนื้อหาแบบไหน เพื่อให้สอบได้สมใจที่เราได้นำมาฝากวันนี้ จะเห็นแล้วว่ารีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นที่ดี มีคุณภาพ ต้องมีเนื้อหาครบครันตามที่จะออกข้อสอบท้องถิ่น เพื่อให้คุณได้อ่านสรุปอย่างละเอียด ลองทำข้อสอบ เพื่อมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง ซึ่งหากใครสนใจสามารถเลือกชมเพิ่มเติมได้ทาง Brainmedia ที่มีหนังสือสอบราชการให้เลือกมากมาย แถมยังมีรีวิวหนังสือสอบท้องถิ่นจากผู้อ่านจริงอีกเพียบเลย

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย