บทความน่ารู้

สอบกฟผ.

เตรียมตัวสอบกฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายการผลิต)ทำข้อสอบให้ผ่านฉลุย

ไฟฟ้ากับชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดจากกันได้ เพราะในการดำเนินชีวิตนั้นไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ช่วยเป็นแสงสว่างใหเราทำอะไรได้อย่างง่ายมากขึ้น แต่ก่อนที่เราจะมีไฟฟ้าใช้นั้นก็จะต้องมีอาชีพที่เข้ามาดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เราใช้เสียก่อน นั่นก็คือ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือที่เราเรียกกันว่า กฟผ.นั่นเอง มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้ใช้ภายในประเทศนั่นเอง เป็นอาชีพที่ได้ทำงานเพื่อคนในประเทศทั้งหมด เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่คนทุกคนต้องใช้กันทั่วไปและเป็นประจำ ซึ่งก่อนที่จะเข้าทำงานในส่วนของกฟผ.ได้นั้นจะต้องมีการสอบแข่งขันเพื่อรับคัดเลือกเข้าทำงาน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าทำงาน หากใครที่มีความฝันอยากทำงานเกี่ยวกับสายงานนี้จะต้องเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดีเพื่อให้สอบผ่าน วันนี้เราจึงนำเรื่องน่ารู้ในการเตรียมตัวสอบกฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายการผลิต)อย่างไรให้สามารถทำข้อสอบได้ผ่านฉลุยมาฝากกัน จะมีอะไรกันบ้างนั้น เราไปศึกษาพร้อมกันได้เลย

การสอบกฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) คืออะไร

การสอบกฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือการสอบเพื่อคัดเลือกพนักการเข้ารับการบรรจุเพื่อทำงานในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่คือการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง โดยทำการวางแผนการผลิต ผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)และผู้ใช่งานไฟฟ้าในรายอื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องมีการดำเนินงานในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกิจการของ กฟผ. ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานและความต้องการของประชาชน ระบบไฟฟ้าต้องมีความมั่นคงและสามารถเชื่อถือได้ ซึ่งในกฟผ.ก็จะมีหน้าที่ตำแหน่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย 

ในการสอบกฟผ.นั้นจะต้องมีการสอบในระดับชั้น ปวช.,ปวส.และระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทให้ผ่านเสียก่อน และนอกจากนี้ในระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโทจะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษ โดย TOEIC จะต้องไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน อีกด้วย

วิชาที่สอบหลักๆ 3 วิชาได้แก่ 

 • ข้อสอบที่ทดสอบความรู้ในเชิงเชาวน์ปัญญา
 • ข้อสอบด้านเชิงจิตวิทยา
 • ข้อสอบวิชาเฉพาะ

วิชาในข้อสอบกฟผ.มีอะไรบ้าง

ในการสอบกฟผ.นั้นจะทำการแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 แบบตามระดับความรู้หรือคุณวุฒิของผู้ที่ทำการเข้าสอบ สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

1.คุณวุฒิ ในระดับ ปวส.และระดับปวช. สอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่

 • วัดความถนัดในด้านเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • วัดความรู้ความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ
 • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

2.คุณวุฒิ ในระดับปริญญาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สอบทั้งหมด 2 วิชา ได้แก่

 • วัดความถนัดในด้านเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

รวมรายวิชาที่ใช้ในการสอบกฟผ.

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • แนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า กฟผ.
 • พระราชบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ข้อสอบวัดในด้านของเชาวน์ปัญญาและความถนัด (Aptitude)
 • ข้อสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษ
 • ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ (personality)
 • แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Test)

การเตรียมตัวสอบกฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายการผลิต)

ในการสอบกฟผ.หรือการสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นจะแบ่งการสอบออกเป็นทั้งหมด 3 รอบ โดยในแต่ละรอบก็จะมีเนื้อหาที่ใช้สอบที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงการเตรียมตัวก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ดังนี้

การสอบรอบที่ 1 จะเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยข้อสอบนั้นจะเป็นแนวข้อสอบในเรื่องของตรรกศาสตร์ ความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การตีความและการสรุปความ ความรู้ในเรื่องของการใช้คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น ความรู้ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน นอกจากนี้ยังมีการสอบในด้านของความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) อาทิเช่น ตรรกศาสตร์ เลขฐาน สมการ และในด้านคุณลักษณะนิสัย ( Personality Test ) ที่เป็นการสอบเพื่อวัดว่าลักษณะนิสัยของเราเป็นเช่นไร การเตรัยมตัวสอบกฟผ.รอบนี้อาจจะเป็นการหาหนังสือสักเล่มที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วนมาอ่าน ฝึกทำโจทย์ให้มีความชินและอาจจะทำสรุปเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความเข้าใจก็ได้เช่นกัน

การสอบรอบที่ 2 เป้นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยส่วนมากจะเป็นการสอบวัดความรู้ในเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประวัติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ ค่านิยม รวมถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย การเตรียมตัวสอบอาจจะหาแนวข้อสอบจากที่ประกาศรับสมัคร หาข้อมูลที่อยู่นขอบเขตของข้อสอบหรือหาหนังสือมาอ่านที่มีความละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้

การสอบรอบที่ 3 เป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะเป็นการสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของเรา ความเหมาะสมต่อตำแหน่งที่สมัคร อาจจะมีการถามถึงประวัติส่วนตัว เหตุผลที่อยากบรรจุเข้าทำงานอาชีพนี้ รวมไปถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ควรตอบคำถามเป็นตัวเองมากที่สุด เป็นธรรมชาติ ไม่ติดขัด วิธีการเตรียมตัวอาจจะฝึกตอบคำถามให้ตัวเองชินกับการตอบคำถามและฝึกตอบให้ดูเป็นธรรมชาติ


เป็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องน่ารู้ในการเตรียมตัวสอบกฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายการผลิต)ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ การเตรียมตัวสอบเป็นเรื่องที่ควรตั้งใจและใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถทำข้อสอบและสอบผ่านได้ อย่างง่ายดาย ซึ่งหากใครที่กำลังมองหาหนังสือที่ใช้ในการเตรียมสอบกฟผ.วันนี้เราขอแนะนำ Brain Media เป็นหนังสือคู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างเฉพาะเจาะจง เนื้อหาที่ใช้ในการสอบครบถ้วน เจาะลึก ตรงประเด็น ที่สำคัญอ่านง่าย นอกจากนี้ก็ยังมีแนวข้อสอบให้ฝึกทำกันอีกด้วย หากใครกำลังมองหาหนังสือสักลเมสามารถเข้าไปเลือกชมได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย