บทความน่ารู้

สอบบรรจุครูผู้ช่วย

รวม 5 เทคนิคสอบบรรจุครูผู้ช่วย พิชิตคะแนนเต็ม สอบผ่านได้อย่างมั่นใจ

อาชีพคุณครูถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอย่างมาก เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ครอบครัวมีความภาคภูมิใจ ซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เชื่อว่าใครหลายคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะสอบบรรจุครูผู้ช่วยให้ผ่านให้ได้ เนื่องจากสามารถเป็นใบเบิกทางเพื่อให้สามารถก้าวเข้าไปเป็นครูบรรจุได้ในถัดไป แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าจะสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ผ่านนั้น ต้องผ่านด่านการสอบและผ่านการแข่งขันกับผู้คนอีกมากมาย เราจึงต้องมีการเตรียมตัวที่พร้อม อีกทั้งยังต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อเตรียมตัวได้อย่างตรงจุดและมั่นใจในการสอบ วันนี้เราจึงได้นำ รวม 5 เทคนิคสอบบรรจุครูผู้ช่วย เพื่อพิชิตคะแนนเต็ม อีกทั้งยังสอบผ่านได้อย่างมั่นใจมาฝากทุกคนที่กำลังตั้งใจเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยกันอยู่ ถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีเทคนิคอะไรกันบ้างนั้น เราไปดูพร้อมกันได้เลย

เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วยคืออะไร?

ครูผู้ช่วยชื่อข้าราชการครูนั่นเอง ซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานที่เป็นครูจริงๆ มีการทำงานและได้รับเงินเดือนเหมือนราชการคนหนึ่ง แต่มีข้อแตกต่างกับครูอัตราจ้าง คือ ยังไม่ได้รับบรรจุ ที่ได้เงินจากงบประมาณของโรงเรียนหรืองบประมาณท้องถิ่นนั่นเอง ดังนั้น จึงต้องมีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยเสียก่อน ถึงจะไปถึงสอบครูอัตราจ้างประจำโรงเรียนได้

เทคนิคสอบบรรจุครูผู้ช่วยเทคนิคที่ 1 

ต้องรู้วิชาที่จะต้องสอบทั้งหมด เพื่อจัดตารางอ่านหนังสือได้ถูกต้อง

เนื่องจากในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนั้นมีหลายวิชาที่จะต้องสอบด้วยกัน เราจึงควรรู้ว่าเราจะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง เพื่อที่จะทำการจัดเวลาในการอ่านและแบ่งวิชาในการอ่านและเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการสอบนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ภาคการสอบด้วยกัน ได้แก่ 

  • การสอบภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 3 วิชา ได้แก่ 1) วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่สอบเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา แบ่งเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและจับใจความสำคัญ การสรุปความและการตีความหมาย 2) วิชาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการสอบเพื่อวัดความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งการใช้คำศัพท์ สำนวน และใช้ประโยคที่เหมาะสม รวมไปถึงการวัดความสามารถในการอ่าน ฟัง พูด ภาษาอังกฤษด้วย 3) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นวิชาที่วัดระเบียบและความรู้เกี่ยวกับข้าราชการที่ดีนั่นเอง
  • การสอบภาค ข. เป็นการสอบวัดมาตรฐานและวัดประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน เช่นกัน 1) มาตรฐานความรู้ในวิชาที่สอน เป็นการสอบแบบข้อสอบปรนัย อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก หลักสูตรศาสตร์การสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้เพื่อวิจัยและแก้ปัญหาผู้เรียน เป็นต้น 2) มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสอบแบบปรนัย 3) ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  • การสอบภาค ค. เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถจากการสัมภาษณ์ เป็นการวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง การปฏิบัติงานในสถานศึกษาและวิชาชีพ โดยวัดจาก คุณลักษณะส่วนบุคคล การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และความสามารในด้านการสอน

เทคนิคสอบบรรจุครูผู้ช่วยเทคนิคที่ 2 

จัดตารางและแบ่งเวลาในการอ่านอย่างเหมาะสม 

ในการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือที่เหมาะสม เราควรเรียงลำดับโดยการเรียงจากวิชาที่มั่นใจที่สุดก่อนไปจนถึงวิชาที่มีความมั่นใจน้อยที่สุด แต่เราควรให้ความสำคัญกับวิชาที่เรามั่นใจน้อยที่สุดเสียก่อน หาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากการอ่านหนังสือหรือคลิปวิดีโอเพื่อแก้ในจุดที่เราไม่มั่นใจ เพราะการสอบบรรจุครูผู้ช่วยเราจะต้องทำคะแนนให้ผ่านในทุกรายวิชา จึงจะสามารถสอบผ่านได้

เทคนิคสอบบรรจุครูผู้ช่วยเทคนิคที่ 3 

ประเมินตนเองว่าเรามีความพร้อมในการอ่านหนังสือในช่วงเวลาไหน

ในแต่ละคนมีช่วงเวลาที่มความพร้อมในการอ่านหนังสือแตกต่างกันออกไป บางคนอ่านหนังสือตอนเช้าจะดีที่สุดเพราะร่างกายและสมองเปิดพร้อมรับความรู้ใหม่ๆ แต่ในบางคนก็อาจจะตื่นมาอ่านไม่ไหว การอ่านหนังสือในช่วงดึกจะเป็นผลดีที่สุด ดังนั้นเราจึงควรประเมินตนเองว่าอ่านหนังสือได้ดีในช่วงเวลาไหน เพื่อจัดเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อตัวเราเองได้ดีที่สุด

เทคนิคในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยเทคนิคที่ 4 

ทำสรุปใจความสำคัญในเนื้อหาที่อ่านไปแล้ว

เมื่อเราอ่านจบไป 1 บทหรือ 1 วิชาแล้ว การทำสรุปใจความสำคัญจะสามารถช่วยให้เราได้มีการทบทวนความรู้ที่เราได้ทำการอ่านไปแล้วได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทำให้เรากลับมาอ่านทบทวนได้ใหม่ โดยที่ไม่ต้องเริ่มอ่านหนังสือใหม่ทั้งหมดแต่อ่านจากที่เราสรุปเนื้อหาสั้นๆไว้แทนได้ อีกทั้งยังทำให้เรารู้ได้ว่าเนื้อหาส่วนไหนที่เราควรเน้นเป็นพิเศษได้ด้วย

เทคนิคในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยเทคนิคที่ 5 

หาข้อสอบและโจทย์เก่าๆมาลองจับเวลาในการทำ

เมื่อเราทำการอ่านหนังสือจบแล้ว เราควรหาข้อสอบเก่าหรือโจทย์ต่างๆมาลองจับเวลาทำ เพื่อเป็นการทบทวนและหาจุดอ่อนของเราในแต่ละวิชา เพื่อที่จะได้หาทางแก้จุดอ่อนของเราได้ อีกทั้งยังสามารถเป้นการประเมินความสามารถและวัดความรู้ที่เรามีได้อีกด้วย จะได้รู้ว่าเรานั้นมีความพร้อมที่จะลงสอบในสนามสอบจริงหรือยัง และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตัวเราเองได้

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับรวม 5  เทคนิคสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่เรานำมาฝากทุกคนในวันนี้ การเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดีและตรงจุด จะสามารถช่วยให้เราพิชิตคะแนนเต็ม และสอบผ่านได้อย่างมั่นใจได้อย่างแน่นอน นอกจาการเตรียมตัวที่ดีแล้วการเลือกหนังสือที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน วันนี้เรามีหนังสือแนะนำคือ Brain Media ที่มีเนื้อหาในการเตรียมสอบที่ครบถ้วนและตรงจุด อีกทั้งยังมโจทย์ให้เราได้ลองฝึกทำด้วย สามารรถเข้าไปเลือกดูเพิ่มเติมได้ทาง Brain Media ที่นี่เลย

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย