เตรียมหนังสือสอบครูผู้ช่วยสำหรับงานราชการ ตัวช่วยโกยคะแนน!

เตรียมหนังสือสอบครูผู้ช่วยสำหรับงานราชการ ตัวช่วยโกยคะแนน!

หนึ่งในอาชีพที่มีเกียรติ มีพระคุณต่อใครหลายคนเป็นอย่างมาก เป็นอาชีพที่มีความสำคัญของชาติบ้านเมืองเรานั้น คงหลีกหนีไม่พ้นอาชีพคุณครู เพราะเป็นอาชีพที่คอยสั่งสอนอบรมให้เรามีความรู้ได้ใช้ในการประกอบอาชีพกันต่อไป ซึ่งอาชีพครูผู้ช่วยเป็นอาชีพที่ทำงานผ่านทางหน่วยงานราชการ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้ารับบรรจุราชการได้อย่างง่ายดาย จะต้องผ่านการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานราชการหรือที่เรียกกันว่าการสอบก.พ.นั่นเอง ซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะมีข้อสอบที่มีความแตกต่างและความยากง่ายต่างกันออกไป ข้อสอบครูผู้ช่วยก็เป็นอีกหนึ่งข้อสอบที่มีความยากมากเช่นกัน การเตรียมตัวจึงจะช่วยให้เรามีความรู้และทำข้อสอบได้ผ่านฉลุย วันนี้เราจึงนำสอบครูผู้ช่วยมีเรื่องอะไรที่น่ารู้ก่อนสอบบ้าง รวมเทคนิคในการเลือกหนังสือสอบครูผู้ช่วยให้เหมาะสมกับตัวเองมาฝากกัน ถ้าอยากรู้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันได้เลย 

ข้อสอบครูผู้ช่วยคืออะไร สอบทำไม?

ข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยเพื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการ โดยครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งแรกของการบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องประกอบอาชีพตามนโยบายการทำงานของทางราชการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยต้องสอบผ่านทุกรอบของการสอบถึงจะบรรจุรับราชการได้ ซึ่งข้อสอบครูผู้ช่วยนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การสอบก.พ.ภาค ก. การสอบก.พ.ภาค ข.และการสอบ ก.พ. ภาค ค.นั่นเอง

ข้อสอบครูผู้ช่วยสอบเรื่องอะไรบ้าง?

ข้อสอบครูผู้ช่วยจะแบ่งข้อสอบออกเป็น 3 ภาคการสอบ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

 • ข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดในเรื่องของความรู้ความสามารถทั่วไป แบ่งแยกออกได้เป็น 3 ส่วน คะแนนเต็มทั้งหมด 200 คะแนน
 1. ข้อสอบด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาและการคำนวณ เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การตีความและสรุปความ  แบ่งออกได้เป็น 2 หัวข้อย่อยๆ ได้แก่ ข้อสอบในด้านเชิงนามธรรม ทั้งเรื่องการคิดหาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงคำ การหาข้อสรุปที่มีความสมเหตุสมผล  และข้อสอบเชิงปริมาณ ทั้งการใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณ การคิดรวบยอด การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ 
 2. ข้อสอบวัดทักษาะภาษาอังกฤษ เป็นการวัดในเรื่องความเข้าใจของการสื่อสาร การใช้คำศัพท์ สำนวน และการใช้โครงสร้างประโยคที่มีความเหมาะสม ความเข้าใจในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในเบื้องต้น และการวัดความเข้าใจในบทความหรือข้อความด้วย
 3. ข้อสอบวัดความรู้และทักษะในด้านลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นข้อสอบที่วัดพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งระเบียบราชการแผ่นดิน หลักการบริการกิจการบ้านเมือง ความรับผิดชอบและหน้าที่ในการปฏิบัติข้าราชการ  คุณธรรม จริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี
 • ข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คะแนนเต็มทั้งหมด 200 คะแนน ดังนี้
 1. ข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ในวิชาที่สอนหรือวิชาเอก เป็นข้อสอบในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม จิตวิทยาพัฒนาการ หลักสูตรและศาสตร์ที่สอน  การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น
 2. ข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ทั่วไปในด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งแบบแผนการสอน สื่อการสอนและการเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ เป็นต้น 
 3. ข้อสอบเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านการสอน เช่นรัฐธรรมนูญหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอน  กฎหมายระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงแนวทางในการปฎิรูปทางการศึกษา  เป็นต้น
 • ข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ค. เป็นข้อสอบที่เป็นการสอบสัมภาษณ์ วัดในเรื่องของความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล กรรพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รวมไปถึงความสามารถในด้านการสอน 

เทคนิคในการเลือกหนังสือสอบครูผู้ช่วย 

 

 1. เลือกหนังสือสอบครูผู้ช่วยที่มีเนื้อหาแบบบรรยาย ซึ่งในหนังสือสอบครูผู้ช่วยจะมีเนื้อหาของข้อสอบครูผู้ช่วยที่มีความละเอียด ครบถ้วน เหมาะสำหรับใครที่ต้องการเก็บเนื้อหาในการสอบทั้งหมด เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ รู้ที่มาที่ไปได้

 

 1. เลือกหนังสือสอบครูผู้ช่วยที่มีการสรุปมาให้ โดยจะเป็นเนื้อหาที่ถูกสรุปมาแล้ว มีความละเอียดแต่น้อยกว่าแบบบรรยาย เหมาะสำหรับใครที่เก็บเนื้อหาแล้วแต่อยากอ่านเพิ่มเติมทบทวนตนเอง
 2. เลือกหนังสือสอบครูผู้ช่วยที่มีโจทย์ ข้อสอบและแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการที่มีเฉลยที่ละเอียด เพราะหนังสือสอบครูผู้ช่วยบางเล่มอาจจะมีเฉลยที่ไม่ละเอียด ทำให้เราไม่รู้ที่มาที่ไปของคำตอบได้ เหมาะสำหรับคนที่รู้เนื้อหาและเก็บความรู้แล้ว ต้องการทำโจทย์เพิ่มเติมเพื่อคุ้นชินกับข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจในห้องสอบให้กับตัวเอง รวมไปถึงทบทวนความรู้และประเมินตนเองได้ 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข้อสอบครูผู้ช่วยมีเรื่องอะไรที่น่ารู้ก่อนสอบบ้าง รวมเทคนิคในการเลือกหนังสือสอบครูผู้ช่วยอ่านให้เหมาะสมกับตัวเอง ที่เรานำมาให้ทุกคนได้รู้ก่อนที่จะเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยกัน การเตรียมตัวนั้นถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบ เราก็จะสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้เราก็ต้องเลือกหนังสือสอบครูผู้ช่วยให้เหมาะสมกับตัวเราอีกด้วย หากใครกำลังมองหาหนังสือสอบครูผู้ช่วยอยู่เราขอแนะนำ Brain Media เลย เป็นหนังสือสอบครูผู้ช่วยที่มีเนื้อหาที่ละเอียด อ่านง่าย มีข้อสอบให้ได้ลองทำและฝึกฝนทบทวนเพิ่มเติมพร้อมเฉลยอย่างละเอียด อีกทั้งยังตอบโจทย์ให้กับคนที่เบื่อการอ่านหนังสืออีกด้วย หากใครสนใจสามารถเลือกดูได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย