บทความน่ารู้

หนังสือสอบตำรวจ

รวมเนื้อหาที่ออกสอบตำรวจ พร้อมเทคนิคเลือกหนังสือสอบตำรวจให้คะแนนปัง

หนึ่งในอาชีพที่บางคนนั้นฝันไว้ตั้งแต่เด็กว่าอยากที่จะทำอาชีพนี้ นั่นก็คืออาชีพตำรวจ เป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือประชาชน ดูแลสิ่งต่างๆภายในประเทศให้อยู่ในความสงบ และเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ซึ่งก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการในอาชีพตำรวจได้นั้นก็จะต้องมีการผ่านการสอบในส่วนต่างๆให้ผ่านได้เสียก่อน อีกทั้งอาชีพตำรวจนั้นยังแบ่งสายงานออกไปต่างกันอีกด้วย ซึ่งการสอบตำรวจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องมีการสอบแข่งขันกับคนอีกมากมาย การเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจเป็นอย่างมาก ทั้งใส่ใจในการจัดเวลาอ่านหนังสือ และการเลือกหนังสือสอบตำรวจที่เหมาะสม วันนี้เราจึงได้รวบรวมในเรื่องของรวมเนื้อหาที่ออกสอบตำรวจ พร้อมเทคนิคเลือกหนังสือสอบตำรวจให้คะแนนปังมาฝาก ให้ได้นำไปลองเลือกหนังสือสอบตำรวจและวางแผนเตรียมสอบกัน ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ เราไปดูแนวทางพร้อมกันได้เลย

การสอบตำรวจคืออะไร?

 
การสอบตำรวจเป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการบรรจุเพื่อเข้ารับหน้าที่ตำรวจ โดยมีหน้าที่ที่ดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง ช่วยเหลือประชาชน รวมถึงป้องกันและปราบปรามสิ่งที่เป้นอันตรายอีกด้วย ซึ่งอาชีพตำรวจนั้นจะมีการแบ่งประเภทของสายงานที่แตกต่างกันออกไปอีกมากมาย อาทิเช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจป้องกันและปราบปราม นายสิบ เป็นต้น การสอบตำรวจนั้นจึงมีการแบ่งการสอบออกเป็นหลายส่วน แต่ตำแหน่งที่มีการเปิดสอบขึ้นในทุกปีนั้นก็คือ นายสิบตำรวจ ซึ่งมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวเป้นอย่างดี พร้อมทั้งเลือกหนังสือสอบตำรวจที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดด้วยเช่นกัน

เนื้อหาหนังสือสอบตำรวจ

สอบตำรวจออกเนื้อหาในเรื่องอะไรบ้าง?

 

  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นวิชาที่ออกสอบในเนื้อหาเรื่องการคิดเชิงเหตุผล การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์และอนุกรม การคิดเชิงจำนวน คณิตศาสตร์พื้นฐาน การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ ตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐาน เป็นต้น
  • วิชาภาษาไทย ความสามารถและความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่าน เขียนและการสื่อสาร การใช้ถ้อยคำ สำนวนและคำให้ตรงกับความหมาย การวิเคราะห์ความหมาย จับใจความสำคัญ การสรุปความและการตีความในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องในรูปแบบงานต่างๆ
  • วิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน การจับใจความสำคัญ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และประโยคต่างๆ
  • วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายต่างๆ
  • วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ที่ประชาชนควรรู้
  • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน หลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดำเนินชีวิตในสังคมและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งเนื้อหาที่ออกสอบนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวและหาข้อมูลให้ตรงประเด็น เลือกหนังสือสอบตำรวจที่มีความละเอียด ตรงประเด็นและเหมาะสมกับเรา ต่อไปเราจะพาไปดูเทคนิคในการเลือกหนังสือสอบตำรวจกัน ดังนี้

เทคนิคในการเลือกหนังสือสอบตำรวจ

 1. เลือกหนังสือสอบตำรวจตามสายงานที่ต้องการเข้าทำงาน การสอบตำรวจนั้นจะมีการแบ่งแยกออกไปตามสายงานที่ต้องการทำและเหมาะสมกับตัวเรา ซึ่งสายงานตำรวจนั้นแบ่งออกได้ ดังนี้
  • นายสิบ ตำแหน่งนี้นั้นเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของนายตำรวจชั้นประทวน จะมีการสอบในทุกปี มีอัตราจำนวนที่รับในแต่ละปีไม่เท่ากัน อีกทั้งยังสามารถแบ่งออกได้เป็นตำรวจสายปราบปรามและตำรวจสายอำนวยการได้ด้วย
  • ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดีต่าง ๆ ผ่านกระบวนการที่สามารถพิสูจน์ได้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีอัตรารับที่ไม่เท่ากัน
  • งานอำนวยการหรือธุรการ เป็นตำรวจที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุน มีขอบเขตการทำงานค่อนข้างกว้าง เน้นทำงานภายในสำนักงาน งานเอกสารและงานติดต่อสื่อสาร ไม่ค่อยได้ลงพื้นที่ภาคสนาม
  • งานป้องกันปราบปราม เป็นสายงานที่มีการสอบแข่งขันสูงที่สุด มีหน้าที่ทั้งการปราบปราม สืบสวน ป้องกัน เรื่องต่าง ๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในประเทศ ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

2. เลือกหนังสือสอบตำรวจที่มีเนื้อหาที่มีความละเอียด อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่ออกสอบ ครบถ้วน อธิบายได้ง่ายดาย เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังต้องมีการอัปเดตเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมออีกด้วย 

3. เลือกหนังสือสอบตำรวจที่มีโจทย์ แบบฝึกหัด ข้อสอบเก่าให้ได้ลองฝึกฝนทำ โดยจะต้องมีเฉลยที่มีความละเอียด รู้ถึงที่มาที่ไปของคำตอบได้ง่าย ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างหนังสือสอบตำรวจ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรวมเนื้อหาที่ออกสอบตำรวจ พร้อมเทคนิคเลือกหนังสือสอบตำรวจให้คะแนนปัง การเลือกหนังสือสอบตำรวจนั้นจะต้องเลือกหนังสือที่ตรงกับสายงานที่เหมาะสมกับเราและจะต้องสอบ เพื่อที่เราจะอ่านได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังต้องเลือกหนังสือที่มีการอธิบายเนื้อหาที่มีความละเอียด ครบครัน เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของข้อสอบที่จะออกสอบทั้งหมด มาพร้อมกับข้อสอบเก่า โจทย์หรือแบบฝึกหัดให้เราได้ทำ ได้ทบทวนและฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติม โดยข้อสอบนั้นจะต้องมีเฉลยอย่างละเอียด ช่วยให้เรารู้ถึงที่มาที่ไปของคำตอบ แก้ไขจุดบกพร่องของเราได้อีกด้วย ซึ่งวันนี้เรามีแหล่งหนังสือมาแนะที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก นั่นก็คือ Brain Media  เป้นแหล่งหนังสือสอบตำรวจที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก หากใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและเลือกชมได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย