บทความน่ารู้

อ่านสอบก.พ.

ข้อควรรู้ก่อนอ่านสอบก.พ. วิธีเตรียมตัวสอบตามความถนัดของแต่ละคน!

สำหรับใครที่มีความฝันที่อยากมีอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติและความภาคภูมิใจ อาชีพข้าราชการคงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามองและน่าสนใจในการเลือกประกอบอาชีพนี้ แต่รู้หรือไม่ก่อนที่จะประกอบอาชีพนี้ได้นั้นต้องผ่านการสอบต่างๆและแข่งขันกับคนอื่นอีกมากมายเพื่อบรรจุเข้ารับราชการให้ได้ ซึ่งการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการเตรียมตัวก็จะส่งผลได้ถึงการสอบ หากเตรียมตัวได้ดีก็จะทำให้สอบผ่านได้อย่างง่ายดาย วันนี้เราจึงได้นำข้อควรรู้ก่อนอ่านสอบก.พ. ควรรู้อะไรบ้างและควรเตรียมตัวก่อนสอบอย่างไรตามความถนัดของแต่ละคนมาฝากกัน ถ้าอยากรู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เราลองไปดูพร้อมกันได้เลย 

การสอบก.พ. คืออะไร?

การสอบเพื่อเข้ารับตำแหน่งแรกของการเป็นข้าราชการ โดยเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการเตรียมพร้อมและพัฒนาศักยภาพก่อนเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการเต็มตัว ทั้งความสามารถในด้านการทำงาน คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ให้เป็นมาตรฐาน การสอบบรรจุเป็นข้าราชการนั้นเป็นการวัดเพื่อให้มีบุคลากรทางราชการที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมต่อสถานที่ทำงาน จึงต้องมีการเตรียมอ่านสอบก.พ.ที่เข้มข้นและเต็มที่อีกด้วย

สอบบรรจุข้าราชการต้องสอบและอ่านสอบก.พ.เรื่องอะไรบ้าง

การสอบก.พ.จะแบ่งสอบออกเป็น 3 ส่วนหรือที่เรียกว่าภาคการสอบ ซึ่งสามารถแบ่งการอ่านสอบก.พ.ได้ ดังนี้

  • ภาค ก. เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งควรอ่านสอบก.พ.ทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเข้าใจในการใช้ภาษา การจับใจความสำคัญ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสรุปความ มีทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงรูปธรรมและนามธรรม 2.ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน  การใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคและการใช้สำนวนที่สำคัญ 3.ความรู้ความสามารถและลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งกฎระเบียบ จรรยาบรรณการทำงาน หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งข้าราชการ คุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นข้าราชการ
  • ภาค ข. เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพ สามารถแบ่งการอ่านสอบก.พ.ในภาคนี้ได้เป็น 3 ส่วน 1.การสอบวัดมาตรฐานความรู้ในวิชาที่เกี่ยวกับตำแหน่ง การแก้ปัญหา ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน 2.การสอบวัดมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่ง 3.การสอบวัดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน 
  • ภาค ค. เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสอบแบบสัมภาษณ์ การสอบในภาคนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน 1.คุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติ 2.การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งประวัติการศึกษา ผลงานเด่นที่เกี่ยวข้อง การมีจิตสาธารณะ 3.ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างไ ประเมินจากการฝึกงานสาธิต ปฏิบัติการทำงาน ทั้งทักษะและวิธีการแก้ปัญหาในการทำงาน การคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อ เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตำแหน่ง การวัดประเมินทักษะการทำงาน

วิธีการเตรียมตัวอ่านสอบก.พ.ให้เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละคน

  1. อ่านสอบก.พ.แบบเก็บเนื้อหาที่จะต้องสอบทั้งหมด สำหรับใครที่มีเวลาในการเตรียมตัวเยอะและต้องการที่จะอ่านเก็บเนื้อหาทั้งหมดเพื่อความมั่นใจ แต่ทั้งนี้ควรรู้ขอบเขตของข้อสอบเพื่อที่จะอ่านเนื้อหาแค่ภายในขอบเขตไม่ออกนอกทางไปอ่านเรื่องอื่นให้เสียเวลา 
  2. ทำสรุปใจความสำคัญจากเนื้อหาที่ต้องสอบ เหมาะสำหรับใครที่ชอบอ่านสอบก.พ.แบบทบทวนหลายๆรอบแต่ไม่อยากเริ่มอ่านใหม่ทั้งหมด การอ่านและสรุปใจความสำคัญแล้วนำมาทำเป็นสรุปในรูปแบบต่างๆจะสามารถช่วยให้เราทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่านผ่านไปแล้วได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังประหยัดเวลาและยังได้ทบทวนเนื้อหาไปในตัวอีกด้วย
  3. กำจัดจุดอ่อนและหาจุดแข็ง ในการสอบบรรจุข้าราชการนั้นสอบหลายวิชาด้วยกัน หากเรารู้ว่าวิชาไหนคือจุดอ่อน จุดแข็งของเราจะสามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเน้นความสำคัญไปที่การกำจัดจุดอ่อน ซึ่งอาจจะมีวิธีการที่หลากหลายออกไปทั้ง อ่านสอบก.พ.ที่เกี่ยวข้อง เรียนพิเศษเพิ่มเติม ฯลฯ เพื่อที่จะทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจและประหยัดเวลาได้มากขึ้น
  4. เริ่มการอ่านจากการทำโจทย์และข้อสอบเก่า สำหรับใครที่มีเวลาในการอ่านสอบก.พ.น้อยและต้องการเก็บเนื้อหาให้ได้มากที่สุด การทำโจทย์และอ่านเฉลยที่ละเอียดจะสามารถช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ประหยัดเวลา และแก้ไขจุดอ่อนได้ 
  5. เตรียมตัวสอบจากการดูคลิปการสอน หรือเรียนพิเศษ สำหรับใครที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือ วิธีนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี เพราะจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาโดยที่ไม่ต้องอ่านเองแต่เปลี่ยนเป็นการฟังแทน ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด หมดปัญหาไม่ชอบอ่านหนังสือ อ่านหนังสือแล้วหลับไปได้ เข้าใจเนื้อหาและจดจำได้มากขึ้น

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องควรรู้และวิธีการเตรียมตัวอ่านตสอบก.พ.ตามความถนัดของแต่ละคนที่เรานำมาฝากกัน การที่จะสอบผ่านได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากเรามีการเตรียมตัวที่ดี มีความพยายามและความตั้งใจ เชื่อว่าจะผ่านได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหนังสือและคู่มือการเตรียมตัวสอบก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจมากเช่นกัน วันนี้เรามีหนังสือแนะนำ ได้แก่ Brain Media เป็นหนังสือคู่มือเตรียมอ่านสอบก.พ.ที่มีเนื้อหาครบครัน มีสรุปใจความสำคัญ น่าอ่าน มีโจทย์และข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยอย่างละเอียดให้ลองทำตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังเตรียมสอบขอแนะนำเล่มนี้เลย หากใครสนใจสามารถเข้าไปเลือกดูและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://brainmedia.in.th/ สามารถตอบทุกคำถามที่สงสัยได้แน่นอน

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย