ติวข้อสอบก.พ.เตรียมตัวอย่างไรบ้าง แชร์เทคนิกดี ๆ ช่วยให้สอบผ่าน!

ติวข้อสอบก.พ.

ติวข้อสอบก.พ.เตรียมตัวอย่างไรบ้าง แชร์เทคนิกดี ๆ ช่วยให้สอบผ่าน!

อาชีพข้าราชการใครๆก็คงมีความใฝ่ฝันที่อยากจะประกอบอาชีพนี้กัน เพราะเป็นอาชีพที่ถือได้ว่าสำคัญและมีเกียรติ แต่ก่อนที่จะเข้ารับบรรจุรับราชการได้นั้น จะต้องมีการสอบที่ต้องผ่านด่านไปให้ได้ทั้งหมดเสียก่อน ซึ่งข้อสอบในแต่ละส่วนก็มีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังต้องใช้เวลาเตรียมตัวในการอ่านหนังสือสอบอีกด้วย หากใครที่ยังไม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็ควรต้องหาเพื่อจะได้ติวข้อสอบก.พ.ได้ทันท่วงที วันนี้เราเลยพาใครที่กำลังสนใจที่จะเข้าสอบก.พ.แล้วยังไม่รู้ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร ติวหนังสืออย่างไรมารู้จักกับบทความ ติวข้อสอบก.พ.ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อยากสอบผ่านต้องไม่พลาดเทคนิคดีๆที่นี่เลย ที่เราได้นำมาฝากให้ทุกคนได้อ่านเพื่อเป็นเทคนิคดีๆในการเตรียมตัวกัน ถ้าอยากรู้จะมีอะไรที่น่ารู้บ้างเราไปดูพร้อมกันได้เลย

การสอบก.พ.คืออะไร สอบเพื่ออะไร

การสอบก.พ.เป็นการสอบที่มีข้อสอบที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพข้าราชการ จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน ก.พ. หรือที่เรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อคัดสรรข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการส่งเสริมเข้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยอยู่ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการเป็นพลเรือน ในการสอบก.พ.จะมีการแบ่งระดับวุฒิการศึกษาออกได้ทั้งหมด 4 ระดับ คือ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และปริญญาโท นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งสัดส่วนของข้อสอบออกได้เป็น 3 ภาค นั่นก็คือ ภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. ในการติวข้อสอบก.พ.และเนื้อหาในแต่ละภาคที่สอบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 1. ข้อสอบข้าราชการภาค ก. ในภาคนี้เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ โดยจะแบ่งรายวิชาที่ต้องสอบออกเป็น 3 วิชา แต่ละวิชาก็จะมีเทคนิคในการติวข้อสอบก.พ.ที่แตกต่างกันออกไป 
 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบไปด้วยภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเด็นย่อย คือ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 • วิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบข้าราชการในรายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานในการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ข้อสอบในรายวิชานี้จะเป็นการสอบที่ใช้เพื่อวัดความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการ รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆของข้าราชการ
 1. ข้อสอบข้าราชการ ภาค ข. ในภาคนี้เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งอาชีพของข้าราชการนั้นสามารถแบ่งได้เป็นหลายอาชีพ แนวข้อสอบในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันออกไป ทำให้เวลาติวข้อสอบก.พ.ในภาคนี้ก็จะมีความต่างกันในแต่ละอาชีพด้วย เป็นการสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ในบางอาชีพอาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย 
 2. ข้อสอบข้าราชการ ภาค ค. ในภาคนี้จะเป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ซึ่งส่วนมากการสอบในภาคนี้มักจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการติวข้อสอบก.พ.ในภาคนี้จะไม่เหมือน 2 ภาคที่ผ่านมา เน้นการตอบที่เป็นตัวเองและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

ติวข้อสอบก.พ.ควรเลือกหนังสืออย่างไร

 • ต้องเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่อยู่ในขอบเขตของการสอบอย่างครบถ้วน ไม่ขาดเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งไป หรือมีเนื้อหาเกินกว่าที่จะต้องสอบ 
 • มีการอธิบายในเนื้อหาต่างๆอย่างชัดเจน มีความละเอียดครบถ้วน ไม่อธิบายจนเรานั้นสับสน สามารถอ่านแล้วรู้ได้ถึงที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เราอ่าน กลับไปย้อนหาในส่วนที่เราต้องการและทำความเข้าใจได้ง่าย
 • มีแนวข้อสอบเก่าหรือโจทย์แบบฝึกหัดให้ได้ลองฝึกฝน รวมไปถึงมีเฉลยของข้อสอบอย่างละเอียด อธิบายได้เข้าใจ สามารถเข้าใจได้ถึงที่มาที่ไปของคำตอบที่เฉลยได้ หากผิดก็จะรู้ถึงจุดที่เราพลาดไปได้
 • แบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ตามรายวิชาเพื่อที่เวลาอ่านจะได้หาเนื้อหาที่สนใจได้เจอ หรือเจาะจงเป็นวิชาและเนื้อหาไปได้ มีเกณฑ์คะแนนแจ้ง

เทคนิคในการติวข้อสอบก.พ.ให้สอบผ่านได้

 • ก่อนที่เราจะทำการติวข้อสอบก.พ.นั้นเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมไปถึงเนื้อหาที่จะต้องสอบเพื่อวางแผนและเตรียมตัวได้ตรงจุด ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาในการอ่านในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • รู้ถึงแนวข้อสอบข้าราชการ ว่าข้อสอบนั้นมีออกสอบเรื่องอะไรบ้างและมีกี่ข้อ เพื่อที่จะสามารถจัดเวลาในการอ่านหนังสือได้
 • หาจุดอ่อนและจุดแข็งของเราเพื่อที่จะแก้ในจุดอ่อนได้ทันท่วงที อาจจะหาได้จากวิชาที่ไม่ถนัด หรือใช้ข้อสอบเป็นการวัดความรู้ก่อนก็ได้เช่นกัน
 • แบ่งเวลาอ่านหนังสืออย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเร่งอ่านช่วงใกล้วันสอบ ทุ่มเทเวลาให้กับเนื้อหาที่เป็นจุดอ่อนของเรา แต่ต้องไม่ลืมที่จะเผื่อเวลาทบทวนในส่วนของจุดแข็งของเราด้วยเพื่อที่เราจะไม่ตกหล่นเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งไปเลย
 • หาโจทย์ข้อสอบเก่าๆมาจับเวลาในการทำ ถือได้ว่าเป็นการติวข้อสอบก.พ.ที่ได้มีการทบทวนตนเอง ได้ทดลองข้อสอบเสมือนสอบจริง


เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับติวข้อสอบก.พ.ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อยากสอบผ่านต้องไม่พลาดเทคนิคดีๆที่นี่เลย ที่เรานำมาฝากกัน การเตรียมตัวสอบหากเราจับจุดได้ รู้ถึงวิธีต่างๆที่ควรจะต้องทำ การติวข้อสอบก.พ.ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป ทั้งนี้การเลือกคู่มือหรือหนังสือที่ใช้เตรียมสอบก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอันดับต้นๆเลย เพราะจะทำให้คุณจับจุดของเนื้อหาได้ละเอียด ถูกต้องและครบถ้วน วันนี้เรามีหนังสือเตรียมสอบข้าราชการดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Brain Media เป็นคู่มือเตรียมสอบราชการที่สามารถตอบโจทย์ทุกคนได้และมีเนื้อหาที่ละเอียด เป็นหนังสือที่ได้มาตรฐาน อ่านง่าย มีแบบฝึกหัดให้ลองทำควบคู่กันไป หากใครสนใจสามารถเลือกดูเพิ่มเติมได้ทาง https://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย