บทความน่ารู้

แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก

แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก พิชิตข้อสอบในตำแหน่งที่ต้องการ

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกรมการขนส่งทางบกวันนี้เรามีหนังสือดีดีมาแนะนำสำหรับแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบกพิชิตข้อสอบในตำแหน่งที่ต้องการ มาฝากกัน 

ทำความรู้จักกับ ..กรมการขนส่งทางบก 

กรมการขนส่งทางบก คือ ทำหน้าที่ควบคุม จัดระเบียบ ในเรื่องการขนส่งทางด้านถนน ทั้งภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ โดยจะมีการจดทะเบียนและเก็บภาษีรถ รวมถึงออกใบอนุญาตขับรถ พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน การใช้รถ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังร่วมมือประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับด้านการขนส่งทางบก ในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ เฉพาะรถของพลเรือน และรถราชการ ไม่รวมถึงรถที่ใช้ในกิจการพิเศษของทหารและตำรวจนั่นเอง

การเตรียมตัวสอบ เพื่อเข้ารับราชการของกรมการขนส่งทางบก

สำหรับการสอบเข้ารับราชการของกรมการขนส่งทางบก ผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ  1 การสอบข้อเขียน และ 2 การสัมภาษณ์  และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก มีวิชาที่ใช้สอบอะไรบ้าง

 1. สำหรับแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก มีการสอบในเรื่องความรู้และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน) ซึ่งการสอบข้อเขียน สำหรับบางตำแหน่งนั้น จะมีสอบปฏิบัติด้วย ยกตัวอย่างเช่น ช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 1. และแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก ยังมีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) คือ การทดสอบวัดความเหมาะสมเกี่ยวกับตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อทำการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานประสบการณ์ ประวัติการศึกษา วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อที่จะให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งงานนั้นๆ

ทั้งนี้ ในการกําหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งก่อนผ่านก่อน โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม

แนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก และรายละเอียดวิชาที่สอบ มีดังนี้

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
 • แนวข้อสอบ เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 • แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • แนวข้อสอบ กฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1
 • แนวข้อสอบ กฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด2
 • แนวข้อสอบ ความรู้งานธุรการ
 • แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
 • สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนะนำแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก พิชิตข้อสอบในตำแหน่งที่ต้องการ 

 

1.คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

หนังสือแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบกเล่มแรกที่อยากจะแนะนำคือ เล่มนี้โดยเนื้อหาด้านในจะประกอบ ด้วย แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562 ,แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 , และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557 ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ,แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ,และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.,ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัยและสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ,กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558 ,แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

2.แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

สำหรับหนังสือแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบกในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการด้านในจะประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก, แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก ,แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ,สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน ,โลจิสติกส์กับอาเซียน ,พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ,แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ,สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ,แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ,พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 ,แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ,การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ),แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ ,เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ,พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไข เพิ่มเติม 

3.แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมการขนส่งทางบก

หนังสือแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบกสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก ,แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก ,สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ,แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ,แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ E -market และ E-bidding ,ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ,ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ,ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ ,การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ?แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ,แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ ,แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1 ,แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2 ,แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 3 ,แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

นี่ก็คือแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบกในตำแหน่งต่างๆที่เรานำมาแนะนำให้ทุกท่านได้หาอ่านกัน หากใครต้องการแนวข้อสอบกรมการขนส่งทางบก หรือแนวข้อสอบราชการของหน่วยงานราชการต่างๆ สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ http://brainmedia.in.th/  ศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือเตรียมสอบราชการที่ครอบคลุมหลากหลายตำแหน่งของหน่วยงานราชการไทย

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย