บทความน่ารู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แชร์ทริกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมวิธีเตรียมตัวสำหรับคนไม่มีเวลา!

หนึ่งอาชีพในฝันวัยเด็กของใครหลายคนคงหลีกหนีไม่พ้นอาชีพคุณครู เพราะเป็นอาชีพที่สำคัญและมีความหมายสำหรับใครหลายคนเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาชีพครูยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีฐานเงินเดือนที่มั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี ทำให้ใครๆก็ต่างมีความใฝ่ฝันอยากที่จะทำอาชีพนี้ แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่จะเข้ารับบรรจุอาชีพครูได้นั้น ต้องผ่านการสอบในหลายๆด่านอีกทั้งยังต้องทำการแข่งขันกับผู้อื่นอีกมากมาย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากนี้การเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสอบก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเตรียมตัวดีก็จะมีชัยไปกว่าครึ่ง ทำให้เรามีความมั่นใจอีกด้วย แต่ก่อนที่เราจะเตรียมตัวได้นั้นเราจะต้องรู้เนื้อหาที่ต้องสอบเสียก่อน วันนี้เราจึงนำบทความ “ ไขข้อข้องใจ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สอบเรื่องอะไรบ้างและควรเตรียมตัวสำหรับการสอบอย่างไร “ มาฝากกัน ถ้าใครที่สนใจและอยากรู้แล้วว่าจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูพร้อมกันเลย

ครูผู้ช่วยคืออะไร?

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งแรกของการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยผู้ที่จะรับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเท่านั้น ซึ่งการสอบครูผู้ช่วยก็จะมีแนวข้อสอบที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สอบเรื่องอะไรบ้าง?

การสอบครูผู้ช่วยนั้นสามารถแบ่งแนวข้อสอบครูผู้ช่วยออกได้เป็น 3 ส่วนหรือที่เรียกว่า 3 ภาค ได้แก่ ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. นั่นเอง ซึ่งมีแนวข้อสอบในแต่ละภาคแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก. เป็นข้อสอบในแนวปรนัยที่วัดความรู้ความสามารถทั่วไปและขั้นพื้นฐาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคนี้สามารถแบ่งแนวข้อสอบครูผู้ช่วยออกได้เป็น 3 วิชา คะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังต่อไปนี้
 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน) เป็นการวัดความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การตีความและสรุปใจความ ซึ่งแบ่งได้เป็นการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เช่น การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ เป็นต้น และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การเปรียบเทียบและการแก้ไขทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เป็นต้น
 2. วิชาทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) แนวข้อสอบครูผู้ช่วยส่วนนี้เป็นการวัดทักษาะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทั้งการสื่อสาร การใช้คำศัพท์ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น รวมถึงการใช้โครงสร้างประโยคด้วย
 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นข้าราชการ ฯลฯ
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ข. เป็นข้อสอบที่วัดความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังนี้
 1. มาตรฐานความรู้ในวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน) เป็นการสอบปรนัย เช่น หลักสูตร ศาสตร์การสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น
 2. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน) เป็นข้อสอบปรนัย
 3. ความรู้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน) เป็นข้อสอบปรนัยที่สอบเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับอาชีพครู 
 • แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ค. เป็นการสอบโดยการสัมภาษณ์ วัดความเหมาะสมกับวิชาชีพและตำแหน่ง รวมถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน วัดในเรื่องต่อไปนี้
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน) ประเมินจากการสัมภาษณ์ 
 2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน) เป็นการประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 3. ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน) เป็นการประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัติการสอน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 

ถ้าเวลาในการสอบเหลือน้อยเราควรเตรียมตัวอย่างไร

1.ควรรู้ขอบเขตและเนื้อหาในการสอบทั้งหมด รวมถึงแนวข้อสอบครูผู้ช่วยที่สอบกันทั่วไป เพื่อที่จะสามารถจำกัดการอ่านได้

2.ประเมินตนเองโดยการลองทดสอบความรู้ความสามารถของเราเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนอ่านหนังสือ และทำการกำจัดจุดอ่อน ให้ความสำคัญกับวิชาที่เรามั่นใจน้อยสุดเป็นอันดับแรก

3.หาหนังสือที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมสำหรับข้อสอบ และวางแผนการอ่านหนังสือ ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

4.เมื่ออ่านจบแล้วทำสรุปอีกหนึ่งครั้งหากมีเวลา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาอ่านใหม่ได้อีกครั้งโดยที่ไม่ต้องอ่านใหม่ทั้งหมด

5.หาแนวข้อสอบครูผู้ช่วยมาลองฝึกทำ เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถของเรา อีกทั้งยังรู้ได้ถึงจุดอ่อนที่เรามี และทำการแก้ไขจุดอ่อนนั้นได้อย่างตรงจุด

6.ทำแบบฝึกหัดพร้อมกับการอ่านเฉลยอย่างละเอียด ควรหาหนังสือที่ทำการเฉลยอย่างละเอียดเพื่อที่จะเข้าใจที่มาที่ไปและเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเสริมได้อีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สอบเรื่องอะไรบ้าง เตรียมตัวสอบอย่างไรถ้าเวลาเหลือน้อย ที่เรานำมาฝากกัน ถ้าหากเราสามารถรู้แนวข้อสอบครูผู้ช่วยได้ การสอบและการเตรียมตัวจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะจะทำให้เราสามารถเตรียมตัวได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น ไม่เสียเวลาไปเตรียมในเนื้อหาอื่น เพราะการเรียมตัวสำหรับการสอบเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากการเตรียมตัวที่ดีแล้ว หนังสือที่ดี่มีเนื้อหาครอบคลุม ตอบโจทย์และตรงประเด็นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เราขอแนะนำ Brain Media หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ที่มีแนวข้อสอบครูผู้ช่วยที่ครบครัน อ่านและเข้าใจได้ง่าย มีข้อสอบและแบบฝึกหัดให้ทำ หากใครสนใจสินค้าหนังสือสอบผู้ช่วยครู ดูเพิ่มเติมได้ทางเว็บนี้เลย Brain Media

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย