บทความน่ารู้

ข้อสอบตำรวจ 65

แจกแนวข้อสอบตำรวจ 65 แนวข้อสอบพื้นฐานของสายงานตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจ 65 มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่อยากข้าราชการตำรวจ ซึ่งข้อสอบตำรวจที่จะต้องใช้ในการสอบ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 หมวดวิชา นั่นคือ หมวดวิชาความสามารถทั่วไป ที่ตำรวจทุกสายงานจำเป็นต้องสอบ สำหรับรายวิชาสามัญพื้นฐาน และ หมวดวิชาเฉพาะสายที่ตำรวจ แต่ละสายจะต้องใช้ทดสอบ ซึ่งการมีแนวข้อสอบตำรวจ 65 ที่ดีจะต้องช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการอ่านหนังสือ และเนื้อหาที่ตรงประเด็น วันนี้เรามีบทความดีๆ บอกต่อ..แนวข้อสอบตำรวจ 65  มาฝากกันไปดูกันเลย

แนวข้อสอบพื้นฐาน ข้อสอบตํารวจ 65

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจ 65 นั้น จะต้องมีการสอบในส่วนของวิชาสามัญพื้นฐาน ซึ่งจะประกอบด้วย วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ ,สังคม จริยธรรม วัฒนธรรม อาเซียน รวมถึงเทคโนโลยี ซึ่งในการสอบนั้น จะมีในเรื่องแนวข้อสอบตำรวจ 65 สำหรับวิชาที่ต้องทำการสอบ ดังนี้

ข้อสอบตำรวจ 65 ( วิชาความสามารถทั่วไป )

สำหรับข้อสอบตำรวจ 65 วิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ) เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆได้แก่  

 • ความถนัด เช่น เลขอนุกรม ,อุปมาอุปไมย ,มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ 
 • คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ,ร้อยละ ,พหุนาม ,สถิติ ,ความน่าจะเป็น

ซึ่งในแต่ละสายจะมีจำนวนข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐานข้อกา  35 ข้อ ,ตำรวจสายอำนวยการ ,ตำรวจสายป้องกันปราบปรามข้อกา 30 ข้อ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองข้อกา 15 ข้อ 

ข้อสอบตำรวจ 65 ( วิชาภาษาไทย)

สำหรับข้อสอบตำรวจ ( วิชาภาษาไทย ) เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • หลักภาษา จะเน้นเรื่องของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์
 • การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

ซึ่งในแต่ละสายจะมีจำนวนข้อสอบแตกต่างกันออกไป คือ ตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานข้อกา 25  ข้อ ,ตำรวจสายอำนวยการข้อกา 30 ข้อ ,ตำรวจสายปราบปราม 25 ข้อ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองข้อกา 15 ข้อ

ข้อสอบตำรวจ 65 ( วิชาภาษาอังกฤษ)

สำหรับข้อสอบตำรวจ 65 ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเน้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เป็นในเรื่องของการปฏิบัติงาน รวมถึงภาษาอังกฤษที่มีการใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในส่วนของเนื้อหาจะทำการแบ่งออกทั้งหมดเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • Reading การสรุปจากบทความ
 • Conversation การเติมประโยคที่เหมาะสม ในเหตุการณ์ต่างๆ
 • Vocabulary การเติมคำศัพท์ให้มีความหมายที่ถูกต้อง
 • Grammar Tenses If-clause S-V agreement   ซึ่งในแต่ละสายจะมีจำนวนของข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป คือ ตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานข้อกา 35  ข้อ ,ตำรวจสายอำนวยการ 25 ข้อ ,ตำรวจสายปราบปราม 30 ข้อ และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 15 ข้อ

ข้อสอบตำรวจ 65 (วิชาสังคมวัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน)

สำหรับข้อสอบตำรวจ 65 ส่วนวิชาสังคมวัฒนธรรมจริยธรรม รวมถึงอาเซียน มักจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถึงอาเซียน ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับด้านของเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

 • สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง 
 • ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา ,หลักธรรมต่างๆ -อาเซียน เกี่ยวกับความรู้ต่างๆของอาเซียน ,เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

ซึ่งถ้าพูดถึงจำนวนข้อสอบนั้น ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละสาย นั่นคือ ตำรวจในสายพิสูจน์หลักฐานและปราบปราม ซึ่งเป็นข้อกา 25  ข้อ, ตำรวจในสายอำนวยการ 15 ข้อ รวมถึงตำรวจตรวจในส่วนคนเข้าเมือง 20 ข้อ

ข้อสอบตำรวจ 65 (วิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สำหรับข้อสอบตำรวจ 65 ในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของตัวของเนื้อหานั้น พูดถึงในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนพื้นฐาน รวมถึงส่วนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ และความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบข้อมูล โดยข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของตำรวจ จะทำการแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

 • ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ ,การแบ่งยุค  
 • อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ,ระบบเครือข่าย
 • Microsoft office เช่น การใช้งาน ,ปุ่มคีย์ลัด 
 • Social Media เช่น การใช้งาน ,จุดเด่นแต่ละประเภท

ซึ่งจำนวนข้อสอบแต่ละสายจะมีจำนวนข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน30  ข้อ ,ตำรวจสายอำนวยการ 35 ข้อ,ตำรวจสายปราบปราม 25 ข้อ และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 10 ข้อ

แนวข้อสอบตํารวจ 65 สายอํานวยการ

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ มีวิชาที่ต้องสอบนอกเหนือจากวิชาความรู้ทั่วไป นั่นก็คือ วิชา พ.ร.ฎ.46 โดยมีตัวอย่าง เช่น การให้นิยาม และความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ซึ่งข้อสอบมีจำนวน 15 ข้อ เกณฑ์ชี้วัดจะต้องผ่าน 60 เปอร์เซนต์ ทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนั้นในการสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ จะต้องมีการวางแผนในการทำคะแนนเป็นอย่างดี เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 หมวดวิชา

แนวข้อสอบตํารวจพิสูจน์หลักฐาน

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน จะที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี เคมีประยุกต์ ซึ่งเป็นข้อสอบข้อกาแบบปรนัย จำนวน 150 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง และมีการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการตรวจร่างกาย และตรวจสุขภาพจิต, การสอบสัมภาษณ์และการตรวจสอบคุณสมบัติ ,ประวัติและความประพฤติ เกณฑ์ชี้วัดข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะต้องผ่าน 60 เปอร์เซนต์ ทั้ง 2 กลุ่ม จะมีการแบ่งออกเป็น 1.กลุ่มวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย 2.กลุ่มวิชาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบตํารวจตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จะต้องมีความรู้ในการสอบนอกเหนือจากวิชาความรู้ทั่วไป 3 วิชา โดยมี ตัวอย่างข้อสอบ คือ

 • วิชาเกี่ยวกับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง ซึ่งจะเป็นขอบเขตเกี่ยวกับในเรื่องพระราชบัญญัติในการตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 , การเข้าเมือง หรือการอนุญาตให้กอาศัยพำนักอยู่ภายในประเทศของชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อสอบรูปแบบข้อกา จำนวน 50 ข้อ
 • วิชาเกี่ยวกับด้านงานสารบรรณ ซึ่งจะมีในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านการบริหารงานเอกสาร โดยจะมีการเริ่มตั้งแต่ ในส่วนเรื่องการจัดทำ การยืม การเก็บรักษา การรับ การส่ง รวมถึงการทำลายเอกสาร ซึ่งเป็นข้อสอบรูปแบบข้อกา จำนวน 15 ข้อ
 • วิชา พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ และคลอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งจนถึงการเกษียณอายุราชการ เป็นแบบข้อกา มีจำนวน 10 ข้อ

แนวข้อสอบตํารวจปราบปราม

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม จะต้องมีรอบรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ มีขอบเขตของเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน ,กฎหมายเบื้องต้น และข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ มีจำนวน 20 ข้อ

สำหรับใครที่อยากเข้ารับราชการตำรวจในแต่ละสายงานของประเทศไทยและกำลังมองหาหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบราชการที่มีเนื้อหาอัพเดททันสมัยสามารถเก่งข้อสอบทำให้คุณพิชิตคะแนนสอบได้แบบผ่านฉลุยแนะนำ Brain media ที่นี่เป็นศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่จะใช้ไว้เป็นตัวช่วยในการพิชิตคะแนนสอบของคุณให้ได้คะแนนแบบสุดปัง สนใจสามารถเข้าดูได้ที่  http://brainmedia.in.th/ นั่นเอง

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย