บทความน่ารู้

แนวข้อสอบท้องถิ่น

รู้หรือไม่!? แนวข้อสอบท้องถิ่นภาคก. ต้องอ่านอะไรบ้าง

หลายๆคนเตรียมตัวที่จะสอบท้องถิ่นอยู่ และกำลังสงสัยว่าควรอ่านหนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่นยังไง และมีอะไรที่ต้องอ่านบ้าง  วันนี้เรานำข้อมูลดีๆมาฝากกัน กับบทความแนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก. ต้องอ่านอะไรบ้าง ??  ไปดูกันเลย

การสอบท้องถิ่น หรือ การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น และทำหน้าที่ปฏิบัติราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ,องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักเทศบาลต่างๆ รวมถึงสภาเมืองพัทยา

สำหรับในการสอบท้องถิ่น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือการสอบภาคก. และการสอบภาคข. ซึ่งการที่เราจะสอบผ่าน และได้รับการขึ้นบัญชีได้ เราจะต้องผ่านการสอบภาคก.และภาคข.ให้ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าเป็นการสอบผ่าน ดังนั้นเราควรต้องมีการเตรียมตัวมาให้พร้อม โดยเฉพาะการสอบท้องถิ่นภาคก. ที่ถือเป็นส่วนที่สำคัญและค่อนข้างยาก เพราะจากสถิติที่ผ่านมาในช่วงหลายปี สถิติของผู้ที่สอบผ่านในภาคก.มีต่ำกว่า ผู้ที่สอบผ่านในภาคข.เกือบเท่าตัวเลยทีเดียว ดังนั้นใครที่กำลังเตรียมตัวสอบท้องถิ่นในภาคก.อยู่ ก็ควรที่จะหาหนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่นมาอ่านเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อฟิตสมองและเตรียมความพร้อมกันแบบสุดๆ ให้ได้คะแนนสอบที่เราต้องการ

แนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก. ต้องอ่านอะไรบ้าง ?

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกำลังหาแนวข้อสอบท้องถิ่นมาอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามสอบจริง สิ่งแรกที่ผู้เข้าสอบต้องทำก่อน ก็คือควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดในการสอบให้ชัดเจนว่าตำแหน่งที่เราลงสอบไว้จะสอบวิชาอะไรบ้าง และมีการให้คะแนนอย่างไรสำหรับการสอบท้องถิ่นในภาคก.จะมีการให้คะแนนต่างจากการสอบก.พ. โดยจะเป็นการให้คะแนนทุกวิชานำมารวมกันแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ต้องสอบให้ได้คะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน และในการจัดสอบแต่ละปีวิชาต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามาดูกันว่าแนวข้อสอบท้องถิ่นในปีนี้เค้าจะสอบวิชาอะไรบ้าง และเราต้องเตรียมการอ่านหนังสือสอบอย่างไร ? 

แนวข้อสอบท้องถิ่นที่เราต้องเตรียมอาหารในการสอบท้องถิ่นภาคก. จะมีหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขันโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นการทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยจะแบ่งเป็นสามชุดวิชา ดังนี้

แนวข้อสอบท้องถิ่นที่ต้องเตรียมอ่าน 

1.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ โดยจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการของทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีด้วยกันถึง 11 ฉบับรวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,พรบ. เทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ,พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ,พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.วิชาภาษาไทย โดยจะมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้ การใช้ภาษา,ความเข้าใจในภาษา,หลักของภาษาไทย,การอ่านเพื่อจับใจ,ความการสรุปความ,การตีความ,การขยายความจากข้อความสั้นหรือบทความ,การใช้ภาษาจากคำหรือกลุ่มคำ,การเลือกใช้ภาษาประโยคหรือข้อความสั้นๆ,การเรียงความ,การใช้คำหรือกลุ่มคำ,การหาข้อบกพร่องในประโยค,การสะกดคำถูกคำผิด,การแต่งประโยค และคำราชาศัพท์

3.วิชาภาษาอังกฤษโดยจะมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานโดยผู้เข้าสอบต้องสามารถสรุปความในรูปแบบต่างๆจากบทความต่างๆหรือจากข้อความสั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเช่นคำกลุ่มคำประโยคและข้อความซึ่งประกอบไปด้วย Grammar , Conversation , Vocabulary ,reading , การอ่านภาษาอังกฤษ ,การสรุปความภาษาอังกฤษ และการตีความภาษาอังกฤษ

4.วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยจะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนนเป็นการวิเคราะห์เหตุผลทางตรรกะสาดประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้

– ความสามารถในการสรุป ได้แก่ ความการจับประเด็นในข้อความ และ การจับประเด็นในเรื่องราว -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ ได้แก่ การสรุปเหตุผลเศรษฐกิจและสังคม ,การสรุปเหตุผลทางการเมือง ,,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,โมเดลประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

– ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ได้แก่ การหาสมมุติฐาน,การหาข้อมูล,ตารางแผนภูมิ,อนุกรม และมิติสัมพันธ์

– การสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การคิดสรุปหาเหตุผล ,อุปมาอุปไมย และคณิตศาสตร์ทั่วไปนี่ก็คือแนวข้อสอบท้องถิ่นในภาคก.ต้องอ่านอะไรบ้างที่เรานำมาฝากกัน หวังว่าจะเป็นข้อมูลและแนวทางให้สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบข้าราชการท้องถิ่นได้มีแนวทางในการหาหนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่นมาอ่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพิชิตคะแนนสอบในสนามสอบจริง แบบผ่านฉลุย แต่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปหาหนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่นดีๆ เกร็งข้อสอบเป๊ะ เนื้อหาอัพเดททันสมัย จากที่ไหนมาอ่านเราขอแนะนำ Brain media เค้าเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือแนวข้อสอบท้องถิ่น รวมถึงแนวข้อสอบราชการที่ครอบคลุมแทบทุกหน่วยงานในประเทศไทย สนใจก็คลิ๊กเข้าไปค้นหาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่  Brain Media นั่นเอง

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย