บทความน่ารู้

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบธุรการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกอะไรบ้าง

สำหรับใครที่อยากเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของกรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่ไม่รู้ว่าจะต้องมีการเตรียมตัวในการอ่านหนังในวิชาความรู้อะไรบ้าง ไม่ต้องเป็นกังวบใจไป วันนี้เรามีบทความรู้ แนวข้อสอบธุรการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกอะไรบ้าง ? มาฝากกัน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมแล้วไปดูกันเลย

ทำความรู้จัก “กรมการปกครอง”

กรมการปกครองเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน การบริหารการปกครองท้องที่ ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน การดำเนินการ และพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร และการขออนุญาตต่างๆตามกฎหมาย

อำนาจ หน้าที่ ของกรมการปกครอง

 • เสนอแนะนโยบาย และจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผล ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับ การรักษาความสงบเรียบร้อย ,สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง ,และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการ รักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว ,งานกิจการชายแดน ,งานควบคุมดูแลชาวเขา และชนกลุ่มน้อย ,ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง ,งานสัญชาติ ,และงานกิจการมวลชน
 • สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งในทุกระดับ
 • ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
 • ดำเนินการพัฒนา และบริหารการปกครองท้องที่ ในระดับอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ตามกฎหมาย ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
 • ดำเนินการ และพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร, งานบัตรประจำตัวประชาชน ,และงานทะเบียนอื่น รวมถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน
 • ดำเนินการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน ,การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
 • อำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของนายอำเภอ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ใครที่ต้องการสอบเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะต้องศึกษาแนวข้อสอบธุรการให้ดี เพราะจะมีการคัดเลือก โดยวิธีการสอบแข่งขัน ในระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวส.จนถึง อนุปริญญา โดยมีรายละเอียดวุฒิการศึกษา ดังนี้

 1. ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันและในทุกสาขาวิชา
 2. ได้รับคุณวุฒิ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง จะมีลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ อยู่ 3 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ

 • ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง, ลงทะเบียน ,ร่างหนังสือโต้ตอบ ,จัดเตรียมการประชุม ,การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 • รวบรวมข้อมูล ,จัดเก็บข้อมูลสถิติ ,เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

2.ด้านการบริการ

 • ติดต่อประสานงาน กับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 • ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 • ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ด้านการปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวข้อสอบธุรการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกอะไรบ้าง

ในการเตรียมตัวสอบเพื่อเข้ารับบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย จำเป็นจะต้องมีเตรียมความพร้อมและอ่านแนวข้อสอบธุรการ  และจะต้องมีความรู้ในวิชาต่างๆที่จะใช้ในการสอบ โดยแนวข้อสอบธุรการจะมีรายละเอียดดังนี้

1.แนวข้อสอบธุรการ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 40 คะแนน  โดยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ

 • ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 1. แนวข้อสอบธุรการ วิชาความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 140 คะแนน โดยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
 • การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
 • การอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
 • การปกครองท้องที่
 • การอาสารักษาดินแดน
 • การทะเบียนทั่วไป การทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
 • ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
 1. แนวข้อสอบธุรการ วิชาความรู้วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คะแนน

นี่ก็คือข้อมูลบทความรู้ แนวข้อสอบธุรการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกอะไรบ้าง ? ที่เรานำมาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ารับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุการ กรมการปกครอง แต่หากใครกำลังมองหาหนังสือสอบราชการหรือแนวข้อสอบธุรการในสังกัดหน่วยงานราชการอื่นๆของไทย ที่มีเนื้อหาอัพเดททันสมัยเก็งข้อสอบได้ตรงประเด็นแนะนำ หนังสือสอบราชการของ Brain media ที่มีแนวข้อสอบธุรการเนื้อหาอัพเดททันสมัย พร้อมกับมีแนวข้อสอบธุรการให้ฝึกทำและเฉลยโดยละเอียด หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์  https://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย