บทความน่ารู้

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ข้อสำคัญจำเป็นที่ควรรู้เพื่อเตรียมสอบ!

ในประเทศไทย การเกษตรถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของไทยอีกหนึ่งแขนง ซึ่งการเกษตรก็ถือได้ว่าเป็นสินค้าส่งออกของไทยอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ และอีกหนึ่งสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการของประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างๆ นั่นก็คือ นักวิชาการเกษตร โดยเป็นอาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกด้าน ทั้งการเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ไม้ต่างๆ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของดินและปุ๋ย ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพราชการที่ต้องมีการสอบแข่งขันและวัดผลการประเมินก่อนที่จะเข้ารับการประกอบอาชีพ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาชีพนี้ก็ต้องมีการสอบแข่งขันเช่นกัน หรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าในสายอาชีพนี้จะต้องสอบหรือมีแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรอะไรกันบ้าง วันนี้เราจึงได้นำ แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร มีอะไรที่ต้องสอบบ้าง ข้อสอบที่ควรรู้พร้อมวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ มาฝากสำหรับใครที่ต้องการสอบเพื่อรับบรรจุเข้าทำงานในอาชีพนี้มาฝากกัน ถ้าอยากรู้จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันได้เลย 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรคืออะไร

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรคือ แนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามต้องการเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการบรรจุทำงานในการเป็นนักวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในทุกด้าน เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้นคว้า ศึกษา วิจัย ทดลองและวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร อาทิเช่น ในด้านของการเพาะปลูก ด้านการวิเคราะห์ดิน ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชต่างๆ ด้านการจัดและรักษามาตรฐานของพันธุ์พืชต่างๆ ด้านการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อใช้ในการควบคุมพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมีและวัตถุมีพิษ การขยายพันธุ์พืช การคัดพันธุ์ต้านศัตรูพืชและโรคต่างๆ รวมถึงในเรื่องของการสาธิตและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเกษตร เป็นต้น โดยอาชีพนี้ก็จะมีตำแหน่งและระดับที่แยกย่อยออกไปได้อีก โดยแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรนั้นมีแนวข้อสอบที่ต้องสอบให้ผ่านเหมือนกันก่อน นั่นก็คือ แนวข้อสอบก.พ. ในภาค ก. อีกทั้งนอกจากนี้แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรก็มีการสอบในวิชาเฉพาะตำแหน่ง และมีการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย

ข้อสอบก.พ. ภาค ก.ที่มีในแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรต้องสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบก.พ.นั้นเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้ในการคัดเลือกคนเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการ เป็นข้อสอบที่ใช้ในการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งจะต้องสอบให้ผ่านในทุกหน่วยงานราชการเพื่อไปสอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งต่อไป โดยข้อสอบก.พ.ภาคก จะสามารถแบ่งข้อสอบออกได้เป็น 3 รายวิชาใหญ่ๆ ได้แก่ 

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นรายวิชาภาษาไทย+วิชาคณิตศาสตร์ แบ่งประเด็นย่อยในการสอบออกได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่
 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา เช่น เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การตีความ การจับใจความสำคัญและการสรุปความ
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น เรื่องความเข้าใจ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณและการเปรียบเทียบค่าต่างๆ
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เช่น การคิดหาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ทั้งข้อความ รูปภา การหาข้อสรุปที่มีความสมเหตุสมผลจากสิ่งต่าง
 • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ วัดทักษะในด้านการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น แบ่งได้เป็น 4 หมวดย่อย ได้แก่
 1. Grammar
 2. Vocabulary
 3. Conversation
 4. Reading 
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อควรปฏิบัติ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรมีอะไรและวิธีในการเตรียมตัวสอบ

 1. การสอบในวิชาเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบส่วนนี้ผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในอาชีพที่ตัวเราต้องการที่จะสมัครสอบ เป็นส่วนของเนื้อหาที่ออกสอบ อาทิเช่น ประวัติของหน่วยงาน ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งข้อสอบที่ออกสอบนั้นก็จะตรงกับในประกาศสอบเลย วิธีการเตรียมตัวสอบอาจจะทำได้โดยศึกษาหาแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรที่จะออกสอบจากตามประกาศสอบหรือที่ต่างๆ วางแผนการอ่านหนังสือตามหัวข้อที่เราถนัดน้อยที่สุดไปเนื้อหาที่ถนัดมากที่สุด หาหนังสือสักเล่มที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วน เจาะลึกตรงประเด็น ได้มาตรฐานไว้อ่านเตรียมตัวสอบรวมถึงฝึกทำข้อสอบเก่าเพื่อให้เรามีความคุ้นชินกับข้อสอบที่จะสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรมีอะไรบ้าง?

>> ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาทางการเกษตร 

>> การปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์ 

>>ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในด้านการอนุรักษ์น้ำและดิน 

>>ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

>>การปรับปรุงบำรุงดิน

>>การแก้ไขดินที่มีปัญหา 

>>ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร

>> เทคโนโลยีชีวภาพ

>>ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ 

 1. การสอบสัมภาษณ์ ควรเตรียมตัวไปให้พร้อม ดูดีตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ต้องมีการแนะนำตนเองเมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์ ตอบคำถามทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติ มีความผ่อนคลายสบาย เตรียมความรู้ในส่วนวิชาการเข้าไปด้วย ส่วนมากจะถามในเรื่องของประวัติส่วนตัว เหตุผลที่เลือกประกอบอาชีพนี้ และอาจจะมีให้เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน ควรฝึกฝนการตอบคำถามจนมีความชำนาญ เพื่อตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วและดูเป็นธรรมชาติ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร มีอะไรที่ต้องสอบบ้าง ข้อสอบที่ควรรู้พร้อมวิธีการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ สามารถช่วยให้เรารู้ถึงแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร อีกทั้งยังช่วยในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดีเลย นอกจากนี้เราก็ควรที่จะหาหนังสือที่ใช้อ่านดีๆสักเล่ม วันนี้เราขอแนะนำ Brain Media เป็นหนังสือที่มีแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตรที่ครบถ้วน มีความละเอียด เจาะลึกและสามรถตอบโจทย์ใครหลายคนได้ง่าย เป็นหนังสือที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาที่ตรงประเด็น อ่านง่าย รวมไปถึงยังมีแนวข้อสอบให้ลองฝึกฝนทำเพิ่มเติมอีกด้วย หากใครสนใจสามารถเลือกดูได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย