บทความน่ารู้

แนวข้อสอบหน่วยราชการ

แนวข้อสอบหน่วยราชการมีอะไรบ้าง เตรียมสอบอย่างไรให้ผ่านฉลุย!

เมื่อใกล้ถึงช่วงที่มีการกำหนดสอบเข้ารับบรรจุเป็นหน่วยงานราชการหรือที่เรียกกันว่าการสอบ ก.พ. ใครทีมีความฝันอยากจะทำงานรับราชการ เพราะ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว และยังมีฐานเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการที่มั่นคง เชื่อว่าคงหาทางเตรียมตัวในการสอบหน่วยราชการกันอย่างเข้มข้นและตั้งใจ แต่สิ่งสำคัญมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มอ่านหนังสือได้นั้นเราควรรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบหน่วยราชการที่ควรรู้เสียก่อน เพื่อที่จะเตรียมตัวได้อย่างตรงประเด็น และไม่เสียเวลาอ่านในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง วันนี้เราจึงพาทุกคนไปรู้ว่าแนวข้อสอบหน่วยราชการมีอะไรบ้าง เตรียมสอบอย่างไรให้มีความปังและสอบผ่านฉลุยอย่างแน่นอนกัน ถ้าจะเตรียมสอบแล้วเราไปดูพร้อมกันได้เลย 

สอบหน่วยงานราชการ

สอบก.พ.คืออะไร ทำไมต้องสอบ?

การสอบก.พ. คือการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีความเหมาะสมเพื่อเข้าไปทำงานในหน่วยงานราชการ ซึ่งการสอบหน่วยงานราชการจะมีแนวข้อสอบหน่วยราชการที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน เรียกกันว่า “ภาค” แต่การสอบในภาค ก. สำนักงานก.พ. หรือสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเป็นคนจัดสอบในส่วนนี้ขึ้นมาเอง ยกเว้นข้าราชการครู ตำรวจ อัยการ ทหาร ข้าราชการท้องถิ่นและตุลาการที่หน่วยงานต่างๆจะจัดสอบขึ้นภายในหน่วยงานนั้นๆเอง 

ทำไมต้องสอบก.พ. เพราะว่า การจะเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการได้ ต้องผ่านการสอบนี้เป็นด่านแรกเสมอ ไม่ว่าจะอยู่หน่วยงาน กรมหรือกระทรวงใดก็ตาม

แนวข้อสอบหน่วยราชการมีอะไรบ้าง?

การสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการจะมีแนวข้อสอบหน่วยราชการที่แบ่งได้ 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งจะต้องสอบผ่านทั้ง 3 ภาคถึงจะเข้ารับราชการได้ มีภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.

 • แนวข้อสอบหน่วยราชการภาค ก.

ในภาคนี้เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบ่งออกได้เป็น 3 วิชา ซึ่งมีแนวข้อสอบหน่วยราชการในแต่ละวิชาดังนี้

 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ในวิชานี้จะเป็นการสอบในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย มี 3 ประเด็นย่อยได้แก่ 

-การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา สอบในเรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การจับใจความสำคัญ การตีความและสรุปความ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย

-การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม สอบในเรื่องการหาข้อสรุปที่มีความสมเหตุสมผล จากสิ่งต่างๆทั้ง ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ การคิดหาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงคำ 

-การคิดวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ สอบในเรื่องการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ การคิดรวบยอด การประเมินความเพียงพอของข้อมูล

 1. วิชาภาษาอังกฤษ ในวิชานี้จะเป็นแนวข้อสอบหน่วยราชการในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การใช้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ซึ่งมีหมวดหมู่ที่แบ่งแยกการสอบออก ดังนี้

-Grammar

-Vocabulary

-Conversation

-Reading 

 1. วิชาความรู้ ความสามารถและทักษะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการสอบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น
 • แนวข้อสอบหน่วยราชการภาค ข.

ในภาคนี้จะเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่เราสมัคร อาทิเช่น อัยการ ทนาย ตำรวจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งการสอบในภาค ข.จะต้องสอบผ่านภาค ก. ให้ได้เสียก่อน เป็นการสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ การสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หรือการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

 • แนวข้อสอบหน่วยราชการภาค ค.

ในภาคนี้จะเป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ในการสอบภาคนี้ส่วนมากจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ควบคู่กับการพิจารณาผ่านทาง Portfolio แต่นอกจากนี้ก็อาจจะมีการทดสอบในด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  การทดสอบทางจิตวิทยา 

อ่านสอบก.พ.อย่างไรให้สอบผ่านฉลุย

 • ติดตามข่าวสารข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อที่เราจะไม่พลาดข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบ สามารถจัดสรรเวลาและการอ่านหนังสือได้ทันเวลา
 • ซื้อหนังสือเตรียมสอบก.พ.มาอ่าน ซึ่งในหนังสือจะมีแนวข้อสอบหน่วยราชการและเนื้อหาที่จะต้องใช้สอบมาให้อย่างครบถ้วน และควรเป็นหนังสือที่มีขอบเขตเนื้อหาที่จะสอบอย่างตรงจุด
 • ควรรู้จำนวนข้อสอบว่ามีกี่ข้อและแนวข้อสอบหน่วยราชการจะออกเรื่องอะไรบ้าง เพื่อที่จะหาจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเราเองว่าควรให้ความสำคัญกับวิชาใดมากที่สุด ซึงควรให้ความสำคัญกับวิชาที่เรามีความถนัดน้อยที่สุดและกำจัดจุดอ่อนของเราออกไป
 • จัดเวลาและแบ่งเวลาอ่านหนังสืออย่างเคร่งครัด ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามแผนการอ่านหนังสือที่เราวางไว้ได้อย่างเคร่งครัดจะทำให้เราอ่านหนังสือได้ทันเวลาและไม่ต้องมาเร่งอ่านในช่วงใกล้สอบ
 • หาแนวข้อสอบและโจทย์เก่าๆมาฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราได้อ่านไปแล้ว อีกทั้งยังช่วยให้เราสอบผ่านได้ไม่ยาก ทำให้เรามีความคุ้นเคยกับข้อสอบและรู้ว่าควรอ่านเรื่องอะไรเป็นพิเศษ นอกจากนี้การทำข้อสอบควรจับเวลาด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นการประเมินความรู้ของตัวเราเอง
 • แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ จะทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนเนื้อหาไปตัวอีกด้วย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับแนวข้อสอบหน่วยราชการมีอะไรบ้าง เตรียมสอบอย่างไรให้มีความปัง สอบผ่านฉลุย ที่เรานำมาฝาก ทุกคนสามารถนำแนวข้อสอบหน่วยราชการเหล่านี้ไปหาอ่านตามและวางแผนการอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบก.พ.ได้ทันเวลา และมีความพร้อมในการสอบรวมถึงมีความมั่นใจอีกด้วย ทุกคนสามารถหาคู่มือเตรียมสอบก.พ.เพิ่มเติมได้จากเล่มนี้เลย Brain Media เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเตรียมสอบหน่วยราชการที่มีเนื้อหาครบถ้วน มีความละเอียด นอกจากนี้ยังมีข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสอบให้ติดตามเพิ่มเติมอีกด้วย ทุกคนสามารถเลือกซื้อและดูหนังสือเพิ่มเติมได้ทาง Brain Media  เชื่อว่าจะตอบโจทย์คนที่กำลังจะสอบก.พ.และเป็นตัวช่วยให้สอบผ่านได้อย่างแน่นอน

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย