บทความน่ารู้

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขควรรู้ !!

สำหรับใครที่ต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไง ไม่ว่าจะเป็น การสมัครสอบ  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ รวมถึงวิชาที่จะใช้ในการสอบ ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปวันนี้เรามีบทความรู้เกี่ยวกับ แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขควรรู้ !! มาฝากกัน พร้อมแล้วไปอ่านกันเลย 

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขควรรู้ เรื่องคุณสมบัติสำหรับผู้จะสมัครสอบ 

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 • กรณีเป็นสมาชิก 
 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษา

ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรอง

 • กรณีเป็นบุคคลที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านสาธารณสุขจากสถาบันการศึกษาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรอง
 1. เป็นบุคคลที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาบัตรข้อ 1.และส่งมายังสภาการสาธารณสุขชุมชน
 2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่มีรายชื่อตามที่สถาบันการศึกษาได้รับรองข้อ 1 และส่งมายังสภาการสาธารณสุขชุมชน

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขควรรู้ เรื่อง การยื่นใบสมัครสอบความรู้

สําหรับการสมัครสอบความรู้ให้สมัครสอบในระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน โดยให้ดําเนินการ สมัครตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในเว็บไซต์ และส่งเอกสารไปยังสํานักงานสภาการสาธารณสุขชุมชนทางไปรษณียเ์ท่านั้น

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขควรรู้ เรื่องหลักฐานในการสมัครสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

สําหรับผู้สมัครสอบนั้นให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้สภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

 • แบบ สธช. 16
 • สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ไม่หมดอายุ) หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
 • สําเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี หรือ สําเนา
 • ใบแสดงผลการศึกษาด้านการสาธารณสุข จํานวน 1 ฉบับ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 • หลักฐานอื่น ๆถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขควรรู้ เรื่องค่าธรรมเนียมการสอบ และศูนย์สอบ

 • ค่าสมัครสอบ ครั้งละ 1000 บาท 
 • ค่าสอบกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาละ 200 บาท 
 • ศูนย์สอบ รวม 4 ภาค คือ ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ และภาคกลาง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี พัทลุง และกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสภาการสาธารณสุขชุมชนจะประกาศแจ้งสนามสอบพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สําหรับสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขควรรู้ 

สำหรับแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จะมีด้วยกันอยู่ 5 กลุ่มสาระวิชา โดยมาตรฐานด้านความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มีองค์ความรู้ 5 ประเด็น ที่ใช้ในการเตรียมสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน อย่างเช่น สุขบัญญัติ 10 ประการ, การเตรียมประเมิณชุมชน  ,วินิจฉัยชุมชน การปฏิบัติตามแผน ,วางแผนแก้ไขปัญหา ,ยุทธศาสตร์กระทรวง , แผนพัฒนาสุขภาพ ฉ.12 , LTC/3C ,แม่และเด็ก เป็นต้น 

2.กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 

สำหรับแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข อย่างเช่น ศูนย์ปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข EOC ,มาตรฐาน SAT/ JIT ,พรบ.โรคติดต่อ ,การศึกษาทางระบาดวิทยา, โรคติดต่อที่สำคัญและมาตรการควบคุมโรค รวมถึงสถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุข อย่างเช่น สูตรการคำนวณตัวอย่าง, เครื่องมือวิจัยและสถิติการวิจัย เป็นต้น

3.กลุ่มตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มตรวจประเมิน บําบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ  ได้แก่ การตรวจประเมินอาการเจ็บป่วยและการบำบัดเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหาอาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การบรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรคให้ผู้ป่วยพ้นภาวะการเจ็บป่วยหรือภาวะวิกฤต ,การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด , การวางแผนครอบครัว เป็นต้น

4.กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น โรคจากการประกอบอาชีพ,หลักการทำงานที่ปลอดภัย, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ,  อุปกรณ์ PPE ,การแยกขยะประเภทต่างๆ , การตรวจสอบอาหาร ,มลพิษทางสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานHAS /HWP,พ.ร.บ.สาธารณสุข , แบน 3 สารเคมี เป็นต้น

5.กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขกลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข อย่างเช่น  ยุทธศาสตร์ 20 ปี , ทฤษฎีการบริหาร , พชอ./DHS ,พ.ร.บ.โรคติดต่อ , กฏกระทรวงต่างๆ ,พ.ร.บ.การสาธารณสุข เป็นต้น

สําหรับสมาชิกผู้สมัครสอบที่ได้ดําเนินการยืนยันข้อมูลกลุ่มวิชาที่สอบในระบบ ออนไลน์ (online) ทางเว็บไซต์สภาการสาธารณสุขชุมชน www.ccph.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้น ทะเบียนไว้แล้ว จะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขกลุ่มวิชาที่สอบดังกล่าวได้วิธีการสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียน ส่วนตารางสอบ เวลา จะขึ้นอยู่กับรายวิชาโดยผู้สอบจะต้องได้คะแนนแต่ละกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ 

นี่ก็คือ บทความรู้แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขควรรู้ ที่เรานำมาฝากกัน หากใครกำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข หรือแนวข้อสอบราชการในตำแหน่งต่างๆของหน่วยงานราชการไทย สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซด์ Brain media เข้าไปที่ https://brainmedia.in.th/  ที่นี่เป็นศูนย์รวมหนังสือสอบราชการในสังกัดหน่วยงานต่างๆของไทยสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบราชการเพื่อพิชิตข้อสอบได้คะแนนแบบสุดปัง

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย