บทความน่ารู้

หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์

แนะนำหนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ พร้อม How To ในการสอบต่างๆ

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการของกรมราชทัณฑ์ และกำลังมองหาหนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ที่ใช้สำหรับในการเตรียมตัวสอบที่มีเนื้อหาอัพเดท เก็งข้อสอบได้อย่างแม่นยำ เป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบได้อย่างดี พร้อมพิชิตคะแนนสอบได้แบบผ่านฉลุย วันนี้เรามีบทความแนะนำหนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ มาฝากกัน พร้อมแล้วไปดูกันเลย

 

กรมราชทัณฑ์ คือ ?

หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการดูแล ควบผู้ต้องขัง พร้อมฟื้นฟู และแก้ไขพฤติกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้ออกจากเรือนจำไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพ พร้อมจิตสำนึกที่ดีมากขึ้น


สายงานและตำแหน่งในกรมราชทัณฑ์

สายงานและตำแหน่งในกรมราชทัณฑ์

  • สายงานประเภทบริหาร
  • สายงานประเภทอำนวยการ ฉบับปรับปรุงแก้ไข เฉพาะอำนวยการ ระดับต้น
  • สายงานประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน
  • สายงานประเภทอำนวยการตรวจราชการกรม
  • สายงานประเภทวิชาการ
  • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  • ตำแหน่งนิติกร
  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา
  • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  • ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  • ตำแหน่งนักจิตวิทยา
  • ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
  • ตำแหน่งทันตแพทย์
  • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  • ตำแหน่งนายแพทย์
  • ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
  • ตำแหน่งเภสัชกร
  • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  • ตำแหน่งวิศวกรโยธา
  • ตำแหน่งสถาปนิก
  • ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
  • ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
  • -สายงานประเภททั่วไป
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
  • ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค
  • ตำแหน่งนายช่างโยธา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
  • ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์

 

หลักเกณฑ์การสอบเข้ากรมราชทัณฑ์ 

การสอบบรรจุเข้ารับราชการ ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน กรณีสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมราชทัณฑ์ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่  2  ครั้ง

  • ครั้งที่  1  การสอบข้อเขียน   
  • ครั้งที่  2  การสัมภาษณ์  

โดยจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 ซึ่งจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  

 

 วิชาที่ใช้สอบข้าราชการ   

 1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 200  คะแนน   2. การสอบสัมภาษณ์ 100  คะแนน

เป็นการประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

  • การทดสอบวิ่ง 50 คะแนน

ผู้สมัครสอบจะต้องวิ่ง เป็นระยะทาง 1,000 เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด ( ไม่เกิน 6 นาที  20 วินาที)

  • สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งผ่านก่อน รวมถึงต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

วิชาที่ใช้สอบพนักงานราชการ 

1.การประเมินครั้งที่ 1  สอบข้อเขียน 100  คะแนน ประกอบด้วย

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
  • ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2479
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

2.การประเมินครั้งที่  2  การสอบสัมภาษณ์ 100  คะแนน

จะพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัว,ประวัติการศึกษา,ประวัติการทํางาน,ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง,การมีมนุษย์สัมพันธ์,ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น,ท่วงที,วาจา,อุปนิสัย,อารมณ์,ทัศนคติ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจรรยาบรรณ

 

รายละเอียดวิชาที่ต้องใช้ในการสอบกรมราชทัณฑ์

  • ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
  • เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
  • พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง  พ.ศ.2549
  • พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
  • พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

แนะนำหนังสือสอบกรมราชทัณฑ์

 

แนะนำหนังสือสอบกรมราชทัณฑ์

 

1. หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์เล่มนี้ เป็นหนังสือสอบราชการที่ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ บรรจุรับราชการ ที่มีเนื้อหาอัดแน่น ทันสมัย มีคุณภาพคัดสรร พร้อมแนวข้อสอบเก็งตรงกับข้อสอบจริง ไว้ใช้ในการเตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงโดยรายละเอียดในเล่มประกอบด้วย แนวข้อสอบพื้นฐาน (คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพร้อมกับสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง และแนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง(ปัจจุบัน) และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แบบMP3

2. หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์เล่มนี้ เป็นชุดหนังสือสอบพร้อมเฉลย มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัยตรงตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เก็งข้อสอบแม่นยำ สามารถใช้สำหรับเตรียมสอบบรรจุข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ ได้ โดยรายละเอียดในเล่มจะประกอบไปด้วย สรุปพร้อมแนวข้อสอบเกี่ยวกับหน่วยงาน  แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ของกรมราชทัณฑ์ พร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง(ปัจจุบัน)และแนวข้อสอบพื้นฐาน ( วิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) รวมถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์และMP3

 

3. หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มาพร้อมแนวข้อสอบและเฉลยแบบละเอียด มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ตรงตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เก็งแม่น สามารถใช้สำหรับเตรียมสอบบรรจุข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ ได้อย่างมีคุณภาพ 

โดยรายละเอียดภายในเล่มจะประกอบด้วย แนวข้อสอบพื้นฐาน (วิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ) และแนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมกับสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งและสรุปแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง รวมถึงแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แบบ MP3

 

นี่ก็คือแนะนำหนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ ที่เรานำมาฝากกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบรับราชการในตำแหน่งงานต่างๆของกรมราชทัณฑ์และหากใครกำลังมองหาหนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ในตำแหน่งอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Brain Media ที่นี่เป็นศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือราชการที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งในหน่วยงานราชการของไทยพร้อมกับเนื้อหาอัพเดททันสมัยมีแนวข้อสอบให้ฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามสอบจริงบทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย