บทความน่ารู้

แนวข้อสอบตำรวจ

ดูกันชัด ๆ พาสำรวจแนวข้อสอบตำรวจพื้นฐาน มีออกสอบเนื้อหาอะไรบ้าง?

นับเป็นหนึ่งในอาชีพทางสายงานราชการที่ได้รับความนิยมและมีการแข่งกันกันมากที่สุดอาชีพหนึ่งเลยที่เดียว เนื่องจากเป็นอาชีพการงานที่มีความมั่นคงสูง และมีโอกาสในการเติบโตได้ไกล อีกทั้งยังมีสวัสดิการของภาครัฐที่น่าดึงดูดและครอบคลุมไปถึงครอบครัวอีกด้วย แต่ก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการในอาชีพตำรวจได้นั้น ก็จะต้องผ่านการทดสอบในทุกขั้นตอนไปให้ได้เสียก่อน ซึ่งก็นับว่าไม่ง่ายเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจึงได้รวบรวมแนวข้อสอบพื้นฐานที่จะมีออกสอบไว้ให้ดูเป็นแนวทางกัน ไปดูกันเลย

แนวข้อสอบตำรวจพื้นฐาน จะมีการสอบวิชาสามัญพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม  อาเซียน และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชาที่มีอยู่ในการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาธิการอยู่แล้ว แต่ก็จำเป็นจะต้องทำข้อสอบให้ผ่านขั้นต่ำร้อยละ 60 ให้ได้ เพราะถือเป็นก้าวแรกสู่การสอบเข้าเป็นตำรวจ แต่สำหรับใครที่รู้ตัวว่าไม่ถนัดวิชาที่กล่าวมานี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะหนังสือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบตำรวจที่ดีจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในส่วนนี้ให้ได้อ่านกันอยู่แล้ว รวมถึงเนื้อหาที่จำเป็นในวิชาอื่น ๆ ด้วย

แนวข้อสอบตำรวจวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

เนื้อหาที่จะออกสอบในวิชาความสามารถทั่วไป จะเป็นเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ โดยจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 

 1.ความคิดเชิงเหตุผล เช่น

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ และการคิดเชิงจำนวน

2.คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น

การคำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์/ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และความน่าจะเป็น

3.สถิติพื้นฐาน เช่น

การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่าเฉลี่ย และการวัดการกระจาย

ตัวอย่างข้อสอบที่พบได้บ่อย ๆ จะมี การทดสอบความสามารถในการคิด การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ เป็นต้น

แนวข้อสอบตำรวจวิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบตำรวจวิชาภาษาไทย เป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก โดยเนื้อหาที่ออกสอบจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

1.หลักภาษา ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ 

2.การวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

ในส่วนของตัวอย่างข้อสอบที่พบได้บ่อย จะเป็นหลักการใช้ภาษา การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามความหมาย ความเหมาะสมและกาลเทศะ เน้นหลักการทางด้านไวยากรณ์ทางภาษา การอ่านจับใจความสำคัญ ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ รวมไปถึงการสรุปความ การตีความ และการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ

 

แนวข้อสอบตำรวจวิชาภาษาอังกฤษ

 

แนวข้อสอบตำรวจวิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับแนวข้อสอบตำรวจในวิชาภาษาอังกฤษ จะเป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก โดยมีแนวข้อสอบที่เน้นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 • การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

การสรุปความจากบทความภาษาอังกฤษ

 • การสนทนา (Conversation)

การเติมคำลงในประโยคให้เหมาะสมในเหตุการณ์ต่าง ๆ

 • คำศัพท์ (Vocabulary)

การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง

 • หลักไวยากรณ์ (Grammar)

โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ, If-clause, Subject-Verb agreement เป็นต้น

แนวข้อสอบตำรวจวิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน

ในวิชานี้จะเป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และอาเซียน โดยเนื้อหาจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

 • ความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรม

เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจพอเพียง

 • ศาสนา

เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่าง ๆ รวมถึงหลักธรรมาภิบาล

 • อาเซียน

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเศรษฐกิจอาเซียน

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจในวิชานี้ เช่น ความรู้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานอาเซียน ชาติสมาชิก สัญลักษณ์ประจำชาติ เป็นต้น

 

อาเซียน

 

แนวข้อสอบตำรวจวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช่นเคย แนวข้อสอบตำรวจในวิชาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก โดยเนื้อหาในวิชานี้จะครอบคลุมเกี่ยวกับ

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 3. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) เป็นต้น
 5. ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์และการแบ่งยุค ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย การใช้งาน Microsoft Office ปุ่มคีย์ลัดต่าง ๆ และการใช้งาน Social Media และจุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

แนวข้อสอบตำรวจวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ วิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จะมีขอบเขตของเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน กฎหมายเบื้องต้น และข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ โดยจะเป็นรูปแบบของข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ

 

แนวข้อสอบตำรวจวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

ครบถ้วนกันไปแล้วกับการสำรวจแนวข้อสอบตำรวจพื้นฐานที่เราได้รวบรวมไว้ให้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบกัน อย่าลืมไปเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกวิชาที่ได้กล่าวไว้ในบทความกันด้วยนะครับ และที่สำคัญ ต้องเลือกหนังสือแนวข้อสอบตำรวจให้ตรงกับสายงานที่เราต้องการสมัครลงสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งกันด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบตำรวจดี ๆ เนื้อหาครอบคลุมและมีการอัพเดตเป็นปัจจุบันอยู่ Brain Media เราก็มีรวบรวมไว้ให้เลือกซื้อกันแล้ว ที่นี่ หากใครสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถคลิกเข้ามาสอบถามกันได้เลยที่ Brain Media

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย