บทความน่ารู้

แนวข้อสอบนายสิบ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ออกอะไรบ้าง?

เป็นอีกหนึ่งสายงานในอาชีพตำรวจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีการแข่งขันสูงในทุก ๆ ปีที่มีการเปิดรับสมัคร เพราะฉะนั้นนอกจากการเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายแล้ว ผู้สมัครจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการกันอีกด้วย วันนี้เราจึงได้รวบรวมแนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานว่าจะมีเนื้อหาอะไรมาออกสอบบ้างมาให้ดูกัน

หน้าที่และความรับผิดชอบของนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน มีอะไรบ้าง?

นายสิบตำรวจสายพิสูจน์ฐานเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหรือคดีแพ่ง หลักฐานอาจเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ในที่เกิดเหตุ ของกลางที่ได้จากการค้นหา หรือการสอบถามผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และพยาน นายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐานต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะในการตรวจสอบและประเมินหลักฐานที่ได้มา เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดในการพิสูจน์ความจริง นอกจากนี้ ยังต้องทำรายงานการพิสูจน์หลักฐาน และเข้าร่วมการพิจารณาคดีในศาลอีกด้วย

จะสมัครนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ารับราชการตำรวจสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

  • อายุ 18 – 35 ปี
  • สายตาสั้น ยาว เอียงได้ (ใส่แว่นเข้าทดสอบร่างกายได้)
  • เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นโรคต้องห้าม
  • ไม่จำกัดสถานภาพ
  • ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี, ฟิสิกส์, จุลชีววิทยา)

ข้อแนวข้อสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ออกอะไรบ้าง?

แนวข้อสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน จะมีทั้งหมด 150 ข้อ (150 คะแนน) โดยมีเวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง และมีเนื้อหาที่ออกสอบดังต่อไปนี้

1.วิชาความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบนายสิบพิสูจน์หลักฐานในวิชานี้ มีจำนวน 30 ข้อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น

  • การคำนวณขั้นพื้นฐาน

เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสการ ความน่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และเซต

  • สถิติพื้นฐาน

การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่าเฉลี่ย และการวัดกระจาย เป็นต้น

  • การคิดเชิงเหตุผล

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์

 

การคิดเชิงเหตุผล

 

2.วิชา ภาษาไทย

สำหรับแนวข้อสอบนายสิบพิสูจน์หลักฐานวิชานี้ จีมีด้วยกัน 20 ข้อ โดยเนื้อหาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • หลักภาษา

เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ เป็นต้น

  • การวิเพคราะห์

เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

3.วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

แนวข้อสอบนายสิบพิสูจน์หลักฐานในส่วนของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีทั้งหมด 30 ข้อ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน หลัก ๆ ได้แก่

  • ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค เป็นต้น
  • อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
  • Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัดต่าง ๆ เป็นต้น
  • Social Media ในส่วนขของการใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

4.วิชา ภาษาอังกฤษ

สำหรับแนวข้อสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน วิชาภาษาอะงกฤษ จะมีทั้งหมด 35 ข้อ โดยมีเนื้อหาที่ออกสอบ ดังนี้

  • การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

เช่น การสรุปความจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น

  • คำศัพท์ (Vocabulary)

เช่น การเติมคำในช่องว่างให้มีความหมายที่ถูกต้องและเหมาะสม

  • หลักไวยากรณ์ (Grammar)

เช่น โครงสร้างของประโยคในรูปแบบต่าง ๆ If-clause และ Subject-verb agreement เป็นต้น

  • การสนทนา (Conversation)

การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

5.วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน

ในส่วนของแนวข้อสอบนายสิบพิสูจน์หลักฐานวิชานี้ จะมีข้อสอบทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย ได้แก่

  • สังคมและวัฒนธรรม

เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

  • ศาสนา

เช่น ประเภทของศาสนา หลักธรรมต่าง ๆ เป็นต้น

  • ประชาคมอาเซียน

เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

 

ประชาคมอาเซียน

 

6.วิชา กฎหมาย

แนวข้อสอบนายสิบพิสูจน์หลักฐานวิชากฎหมาย มีจำนวน 20 ข้อ มีเนื้อหาทั่วไปดังนี้

 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

โดยแนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานในวิชากฎหมายนั้น เป็นวิชาพื้นฐานที่ผู้สมัครจำเป็นต้องรู้ และเนื้อหาที่ออกสอบแต่ละสายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละปี จึงควรมีการติดตามข่าวสารที่ประกาศตามช่องทางของทางการในแต่ละปีไป

วิชา วิทยาศาสตร์ (แยกตามสาขา)

7.วิชา วิทยาศาสตร์ (แยกตามสาขา)

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ จะมีการแบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้

 • สาขาเคมี

ดยแนวข้อสอบนายสิบ วิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาเคมี จะมีเนื้อหาดังนี้

 1. เคมีอินทรีย์และเคมีอนินทรีย์
 2. เคมีวิเคราะห์
 3. เคมีกายภาพ
 4. เคมีประยุกต์
 5. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
 • สาขาฟิสิกส์

แนวข้อสอบนายสิบ วิชาวิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีเนื้อหาดังนี้

 1. การวัดและการบันทึกข้อมูล การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 2. งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน สมบัติเชิงกลของวัตถุ สมบัติเชิงกลของไหล
 3. วัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า คลื่น เสียง กัมมันตภาพรังสี แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 4. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์

และทั้งงหมดนี้ก็คือ เนื้อหาที่จะมีการออกสอบสำหรับแนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานที่เราได้รวบรวมมาแบ่งปันกันในวันนี้ สำหรับใครที่ กำลังวางแผนจะเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกันอยู่ ก็อย่าลืมหาหนังสือแนวข้อสอบนายสิบมาอ่านกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในรอบการสอบข้อเขียนให้ผ่านไปได้ด้วยคะแนนสูง ๆ เนื่องจากการสอบสายพิสูจน์หลักฐานเป็นสายงานที่ได้รับความนิยมมาก และมีการแข่งขันสูง การทำข้อสอบได้แค่เพียงผ่านเกณฑ์จึงอาจไม่เพียงพอ เราจึงขอแนะนำหนังสือแนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานของ Brain Media ที่มีทั้งแนวข้อสอบพร้อมแลยอย่างละเอียดให้ได้ฝึกฝนและทำความเข้าใจกันก่อนไปผจญกับสนามสอบจริง โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Brain Media

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย