บทความน่ารู้

นักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบ

สอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบมีเนื้อหาอะไรบ้าง?

สอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบมีเนื้อหาอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะในสังกัดหน่วยงานใด ก็ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่ออ่านหนังสือรวมถึงการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอบเพื่อพิชิตตำแหน่งที่ใฝ่ฝัน วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบมีเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกันเลย

จะสอบนักทรัพยากรณ์บุคคลต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหาร หรือทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบออกอะไรบ้าง?

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ให้ผ่านก่อน แล้วจึงจะมีสิทธิเข้าเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

 

นักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบออกอะไรบ้าง?

 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

ในการสอบคัดเลือกนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบในภาค ก นี้จะเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยจะเป้นการวัดระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังต่อไปนี้

 • วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล

การสอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบวิชานี้ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยจะมีเนื้อหาดังตต่อไปนี้

 1. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
 2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
 3. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
 4. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
 5. ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
 • วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

การสอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบวิชานี้ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน โดยจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
 3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • วิชาภาษาไทย

การสอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบวิชานี้ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

 

 • วิชาภาษาอังกฤษ

การสอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบวิชานี้ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยจะเป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตาแหน่ง (ภาค ข)

 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ในการสอบคัดเลือกนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบในภาค ข นี้จะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครสอบโดยเฉพาะ เป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (และที่แก้ไขเพิ่มเติม))
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ บริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
 • ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน อัตรากำลัง
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสวัสดิการอื่น ๆ
 • ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ในการสอบคัดเลือกนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบในภาค ค นี้ จะเป็นการสอบประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบเอง

และทั้งหมดนี้ก็คือบทความ สอบนักทรัพยากรบุคคล ข้อสอบมีเนื้อหาอะไรบ้าง? ที่เราได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และกำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบดี ๆ สักเล่มมาเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมก่อนไปผจญกับสนามสอบจริง ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อกันได้เลยที่ Brain Media เพราะที่นี่มีหนังสือเตรียมสอบราชการที่ครอบคลุมหลากหลายตำแหน่งในหน่วยงานราชการไทยกว่า 700 เล่ม และที่สำคัญ เนื้อหาแต่ละเล่มยังมีการอัพเดตให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอีกด้วย

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย