บทความน่ารู้

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล

ทริคเลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ที่สามารถใช้เตรียมสอบได้อย่างตรงจุด

อาชีพนักทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานที่ตนสังกัด และประกอบกับการที่มีการแข่งขันในการสอบสูงในทุก ๆ ปีที่มีการเปิดรับสมัคร จึงทำให้การสอบแข่งขันสำหรับอาชีพนี้ไม่ง่ายเลย การที่จะสอบให้ผ่านได้นั้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของตำแหน่งแล้ว คุณยังต้องมีการเตรียมตัวก่อนสอบให้ดีด้วย ด้วยเหตุนี้คุณจึงจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจซื้อหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลมาสักเล่ม เพื่อมาเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อม วันนี้เราจึงได้รวบรวมเทคนิคดี ๆ ในการเลือกซื้อหนังสือเตรียมสอบมาให้ดูเป็นแนวทางในการพิจารณากัน

การสอบนักทรัพยากรบุคคลคืออะไร?

การสอบนักทรัพยากรบุคคลของภาครัฐคือการทดสอบความรู้และความสามารถของผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของรัฐ ดยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผน, การสรรหา, การประเมินผล, การพัฒนา, การส่งเสริม, การโอนย้าย, การลาออก, การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นต้น ผู้สอบจะต้องมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์

การสอบนักทรัพยากรบุคคลมีเนื้อหาอะไรบ้าง?

การสอบนักทรัพยากรบุคคลมีเนื้อหาอะไรบ้าง?

 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
 • การวางแผนกำลังคน
 • การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • งานพัสดุและงานสารบรรณ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ทริคสำหรับการเลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล

 • เลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่ตรงตามหน่วยงาน

เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล การเลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่ตรงตามหน่วยงานที่คุณต้องการสมัครเข้ารับตำแหน่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานก็จะออกข้อสอบแตกต่างกันไป

 • เลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่มีเนื้อหาครอบคลุม

หนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่จะทำให้คุณสอบผ่านได้นั้นจำเป็นต้องมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ละเอียด ครบถ้วน ครอบคลุม และอยู่ในขอบเขคของเนื้อหาที่จะออกสอบ โดยสามารถเข้าไปดูประกาศสอบของหน่วยงานที่สมัครว่ามีเกณฑ์การสอบอะไรบ้าง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น และนำข้อมูลเหล่านี้ไปเทียบกับหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่คุณสนใจ ว่ามีเนื้อหาครอบคลุมตามที่กำหนดเกณฑ์การสอบไว้หรือไม่ 

 • เลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่มีข้อสอบเสมือนจริง

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลจะขาดไปไม่ได้เลย นั่นก็คือข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีการอธิบายให้เข้าใจง่าย เพื่อนำมาใช้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และตัดสินใจ และเพิ่มความมั่นใจในการสอบ การฝึกทำข้อสอบจะทำให้คุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่ายังขาดความเข้าใจในหมวดหมู่ใดบ้าง เพื่อที่คุณจะสามารถเน้นการอ่านในหัวข้อนั้น ๆ ได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังช่วยให้คุ้นเคยกับการสอบและสามารถใช้ฝึกทำข้อสอบโดยจับเวลาเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำข้อสอบได้อีกด้วย

 • เลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่มีการอัพเดตเนื้อหา

ควรเลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่มีการอัพเดตเนื้อหาตามประกาศสอบล่าสุด เพื่อให้คุณได้ศึกษาเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านการคัดเลือก เพื่อไปสอบสัมภาษณ์ในขั้นต่อไปได้ ซึ่งหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่มีการอัพเดตเนื้อหาจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย และไม่ซ้ำซ้อนกับหนังสือเดิมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง เช่น กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  เป็นต้น นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นแนวข้อสอบที่ออกบ่อย และเทคนิคการตอบที่ถูกต้องอีกด้วย หนังสือแนวข้อสอบที่มีการอัพเดตเนื้อหาจะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่มีการอัพเดตเนื้อหา

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับทริคดี ๆ สำหรับการเลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่เราได้นำมาแบ่งปันกันในบทความนี้ การเลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลให้นำมาใช้เตรียมตัวสอบอย่างได้ผลนั้น จำเป็นจะต้องเลือกหนังสือให้ตรงกับหน่วยงานที่เราต้องการสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับตำแหน่งโดยเฉพาะ เพื่อที่เราจะได้อ่านเนื้อหาที่จะออกสอบได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังต้องเลือกหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลที่มีเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วน อยู่ในขอบเขตของข้อสอบที่จะออก และยังควรมีการสรุปเนื้อหาเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ได้ฝึกฝนตะลุยโจทย์พร้อมมีเฉลยที่ถูกต้องพร้อมทั้งมีการอธิบายคำตอบอย่างละเอียด เพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของคำตอบและมองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

และหากใครที่กำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลอยู่ล่ะก็ วันนี้เรามีหนังสือเตรียมสอบดี ๆ จาก Brain Media ที่ตอบโจทย์ตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นรวบรวมไว้ให้แล้ว สามารถคลิกเข้าไปเลือกกันได้ ที่นี่ เลย และหากคุณสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถคลิกเข้ามาสอบถามกันได้ที่ Brain Media

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย