บทความน่ารู้

แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น

เจาะลึก แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ออกอะไรบ้าง?

หลาย ๆ คนที่เข้ามาอ่านบทความนี้อาจจะกำลังวางแผนอยากจะไปสมัครสอบข้าราชการส่วนท้องเถิ่นกันอยู่ สิ่งแรกที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น เพราะการที่จะเตรียมตัวอ่านหนังสือให้ถูกทางนั้น จำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่นจะมีออกเนื้อหาอะไรบ้าง ด้วยเหตุนี้ จึงต้องดูว่าตำแหน่งที่เรากำลังจะลงสอบนั้น จะมีสอบวิชาอะไรบ้าง ทั้งนี้สำหรับการสอบท้องถิ่นภาค ก นั้น เกณฑ์การนับคะแนนจะต่างไปจากการสอบ ก.พ. ในภาค ก เนื่องจากจะต้องนำคะแนนของทุกวิชามารวมกันแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยจะต้องสอบให้ได้คะแนนอย่างน้อย 60% เป็นต้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน ฉะนั้นมาดูกันดีกว่าว่าแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่นจะมีออกสอบวิชาอะไรบ้าง และจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างไร

 

การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นคืออะไร?

การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นคือการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ที่ต้องการเป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล โดยมีการสอบแบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สมัคร เช่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือครูผู้ช่วย เป็นค้น ใครที่กำลังสนใจจึงควรหาหนังสือแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่นมาอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อตำแหน่งที่ใฝ่ฝันกันนะครับ

 

แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น สอบอะไรบ้าง?

 1. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น — วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ในส่วนนี้จะมีคะแนนทั้งหมด 30 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการของทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีอยู่ถึง 11 ฉบับ และรวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

1.1 พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.2 พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

1.3 พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4 พรบ. เทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.5 พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.6 พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

1.8 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.9 พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.10 พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 1. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น — ภาษาอังกฤษ

ในส่วนนี้จะมีคะแนนเต็ม 20 คะแนนด้วยกัน โดยจะเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ ในวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน โดยผู้เข้าสอบจะต้องสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น คำ หรือกลุ่มคำ ประโยค และข้อความ ซึ่งประกอบด้วย บทสนทนา (Conversation), ไวยากรณ์ (Grammar), คำศัพท์ (Vocabulary), การอ่าน (Reading) ฯลฯ

 • การอ่านภาษาอังกฤษ

 • การสรุปความภาษาอังกฤษ

 • การตีความภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น — ภาษาไทย

 1. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น — ภาษาไทย

ในส่วนนี้จะมีคะแนนด้วยกัน 20 คะแนน ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

 • หลักของภาษาไทย

 • การใช้ภาษา

 • ความเข้าใจในภาษา

 • การอ่านเพื่อจับใจความ

 • การสรุปความ-การตีความ

 • การขยายความจากข้อความสั้นหรือบทความ

 • การเลือกใช้ภาษาจากคำหรือกลุ่มคำ

 • การเลือกใช้ภาษาประโยค หรือข้อความสั้น ๆ

 • การเรียงความ

 • การใช้คำ/กลุ่มคำ

 • การหาข้อบกพร่องในประโยค

 • การสะกดคำ (คำถูก-คำผิด)

 • การแต่งประโยค

 • คำราชาศัพท์

 

 1. แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น — ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

ในส่วนของวิชานี้จะมีคพแนนเต็มด้วยกัน 30 คะแนน เป็นการวิเคราะห์เหตุผลทางตรรกศาสตร์ โดยจะประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว

 2. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม

 • การสรุปเหตุผลทางการเมือง

 • การสรุปเหตุผลเศรษฐกิจและสังคม

 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

 1. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน

 • การหาข้อมูล

 • การหาสมมติฐาน

 • ตารางแผนภูมิ

 • อนุกรม

 • มิติสัมพันธ์

 1. ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ

 • คณิตศาสตร์ทั่วไป

 • การคิดสรุปหาเหตุผล

 • อุปมาอุปไมย

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่นที่เราได้นำมาฝากกัน หวังว่าข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้นำมาแบ่งปันในวันนี้จะได้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวอ่านหนังสือของใครหลาย ๆ คนที่กำลังสนใจสมัครสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันอย่างถูกจุด พร้อมไปพิชิตข้อสอบกันในสนามสอบจริงกัน ส่วนใครที่กำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ดี ๆ สักเล่มไว้มาอ่านเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวก่อนสอบให้ผ่านได้ฉลุย ดราขอแนะนำ Brain Media เพราะที่นี่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น รวมถึงแนวข้อสอบราชการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐฯที่ครอบคลุมแทบทุกหน่วยงานในประเทศไทย โดยมีหนังสือให้เลือกซื้อกันกว่า 700 เล่ม ซึ่งเนื้อหาก็จะมีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ครอบคลุม โดยสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ BrainMedia

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย