บทความน่ารู้

หนังสือสอบ ตำรวจ

แนะนำการเลือกหนังสือสอบ ตำรวจ พร้อมชี้ชัดวิชาที่ออกสอบ

การเปิดรับสมัครสอบตำรวจในแต่ละครั้งจะมีผู้สนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก จึงเป็นผลให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นและค่อนข้างสูง สำหรับใครที่อยากจะสอบเข้าข้าราชการตำรวจ สิ่งสำคัญที่จำเป็นอย่างมากในการเตรียมตัวสอบที่จะต้องมีเอาไว้ก็คือ หนังสือสอบ ตำรวจ ที่จะมาเป็นตัวช่วยให้พิชิตข้อสอบพร้อมโกยคะแนนให้ได้อันดับต้น ๆ เพื่ออาชีพอันมั่นคงที่ใฝ่ฝัน วันนี้เราจึงจะมาแนะนำหนังสือสอบ ตำรวจ ที่มีเนื้อหาคครอบคลุม ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้คุณเก็งข้อสอบได้อย่างตรงจุด และทำคะแนนได้ผ่านฉลุย ไปดูกันเลย

 

หนังสือสอบ ตำรวจ คืออะไร?

หนังสือสอบ ตำรวจ คือหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการในอาชีพตำรวจ ซึ่งมีหลายประเภทและสายงาน เช่น นายสิบตำรวจ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจป้องกันและปราบปราม เป็นต้น หนังสือสอบตำรวจเป็นคู่มือที่มีประโยชน์อย่างมากในการเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจ การอ่านหนังสือสอบ ตำรวจ โดยมีเทคนิคการอ่านที่ดี มีการฝึกทำข้อสอบ และการประเมินผลจากการอ่านหนังสือ จะทำให้ผู้สมัครสอบมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการผ่านเกณฑ์การสอบในอันดับต้น ๆ หนังสือสอบ ตำรวจ นั้นจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ เช่น ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ถือได้ว่าหนังสือสอบ ตำรวจ คือสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการรับราชการตำรวจที่ขาดไปไม่ได้เลยทีเดียว

เนื้อหาที่ออกสอบมีอะไรบ้าง?

 

เนื้อหาที่ออกสอบมีอะไรบ้าง?

สำหรับการสอบตำรวจนั้น จะเป็นการสอบข้อเขียน โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำนวน 150 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง ซึ่งวิชาที่จะออกสอบก็จะประกอบไปด้วย

  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ในวิชานี้จะมีออกสอบทั้งหมด 30 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวน โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ ในส่วนของการคิดเชิงเหตุผล จะประกอบไปด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรม และมิติสัมพันธ์ ทางด้านความสามารถในการคิดเชิงจำนวน จะเป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคำนวนขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงความถี่ ตาราง กราฟ การหาค่าเฉลี่ย และการวัด และการกระจาย เป็นต้น

  • วิชาภาษาไทย

สำหรับวิชานี้จะมีออกสอบด้วยกัน 25 ข้อ เป็นการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ทั้งการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร การใช้ถ้อยคำ สำนวนและคำให้ตรงกับความหมาย การวิเคราะห์ความหมาย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ และการตีความจากข้อความสั้น ๆ และจากบทความ และการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ

  • วิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

มีทั้งหมด 30 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่าง ๆ (Sentence Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation)

 

วิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

 

  • วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีจำนวน 25 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายต่าง ๆ

 

  • วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

มีด้วยกันทั้งหมด 20 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรรู้

 

  • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในส่วนของวิชานี้จะมีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศิลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วย

 

แนะนำหนังสือสอบ ตำรวจ

 

แนะนำหนังสือสอบ ตำรวจ

หนังสือสอบราชการ ตำรวจชั้นประทวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นหนังสือสอบ ตำรวจ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนและทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยภายในเล่มจะมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบหน่วยงาน, สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน รวมถึงแนวข้อสอบพื้นฐาน โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาที่มีการออกสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง, สรุปแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง, แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และไฟล์ MP3 โดยแนวข้อสอบในเล่มนี้มีการอัพเดตเป็นปัจจุบันแล้ว

 

หนังสือสอบราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือสอบ ตำรวจ มีเนื้อหาครบถ้วนและทันสมัยเป็นปัจจุบันเช่นกัน แต่เนื้อหาภายในเล่มจะเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมสำหรับการสอบตำรวจในชั้นสัญญาบัตร ดังนั้นเนื้อหาที่ออกสอบก็จะมีความแตกต่างไปจากเล่มที่ได้แนะนำไปข้างต้น โดยรายละเอียดในเล่มจะประกอบไปด้วย แนวข้อสอบหน่วยงาน และสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน, แนวข้อสอบพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง และสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง รวมไปถึงแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์พร้อมไฟล์ MP3 อีกด้วย ซึ่งแนวข้อสอบในเล่มนี้ก็มีการอัพเดตเป็นปัจจุบันเช่นกัน

 

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการตำรวจในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สังกัดภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็สามารถคลิกเข้าไปเลือกดูหนังสือสอบ ตำรวจ ที่ตรงกับตำแหน่งที่ตัวเองต้องการได้เลย ที่นี่ ไม่เพียงเท่านี้ สำนักพิมพ์ Brain Media ยังมีหนังสือเตรียมสอบเข้าบรรจุงานราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ตามหน่วยงานภายในประเทศไทย กว่า 700 เล่ม ซึ่งทุกเล่มต่างมีเนื้อหาครอบคลุม ทันสมัย พร้อมทั้งข้อสอบเสมือนจริงมากมายให้ฝึกตะลุยโจทย์พร้อมเฉลยอย่างละเอียด รวบรวมไว้ให้คุณได้เลือกซื้อไปอ่านเพื่อพิชิตตำแหน่งที่ใฝ่ฝันกันเอาไว้แล้วที่ Brain Media

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย