บทความน่ารู้

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

ชี้เป้า: สิ่งที่ควรรู้และการเตรียมตัวก่อนสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

การเตรียมตัวสำหรับการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้คนที่ต้องการสมัครเข้าทำงานด้านสาธารณสุขของรัฐได้บรรลุเป้าหมายในการสอบวัดความรู้ที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลย แม้ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง จะเริ่มตรงไหนดี แต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะวันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อมูลสำคัญ ๆ ที่ควรรู้ และการเตรียมตัวก่อนสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขกัน ไปดูกันเลย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

ผู้ที่ต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ขจากสถาบันการศึกษา ที่สภาฯรับรอง หากเพิ่งสมัครหรืออยู่ระหว่างรออนุมัติเลขสมาชิก จะยังไม่สามารถสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขได้
  • ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดทางวินัยหรือทางอาชญากรรม
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกห้ามหรือถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขมาก่อน
  • ไม่เป็นผู้ที่มีโรคจิตเภทหรือโรคติดเชื้อ
  • ไม่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติด
  • ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในด้านการดูแลและพัฒนาสุขภาพของประชาชน และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

  • ระเบียบและกำหนดการต่าง ๆ 

เป็นสิ่งสำคัญที่ควรติดตามและให้ความสำคัญอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันรับสมัครสอบ กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การประกาศสนามสอบ วันที่กำหนดสอบ และวันประกาศผลสอบ 

  • หลักฐานที่ใช้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

ประกอบไปด้วย แบบฟอร์มสธช. 16, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ, สำเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีหรือ สำเนา ใบแสดงผลการศึกษาด้านการสาธารณสุข 1 ฉบับ, ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

 

หลักฐานที่ใช้สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

 

  • กลุ่มวิชาที่จะต้องสอบในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

การสอบเพื่อวัดความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

    1. กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน
    2. กลุ่มวิชาป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
    3. กลุ่มวิชาตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ
    4. กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    5. กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
  • เกณฑ์การตัดสิน

จะต้องทำคะแนนในแต่ละกลุ่มวิชาให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

การเตรียมตัวก่อนสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

  • ฝึกฝน

การฝึกฝนทำข้อสอบจากปีก่อน ๆ ทั้งในอินเทอร์เน็ทและที่มีให้ฝึกฝนตะลุยโจทย์กันในหนังสือแนวข้อสอบต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่จะช่วยให้เรามีความคล่องตัวและคุ้นเคยกับแนวข้อสอบมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้ฝึกทำข้อสอบพร้อมจับเวลาเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันในสนามสอบจริงอีกด้วย

  • เตรียมเอกสาร

ต้องมีการเตรียมเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขให้พร้อม เช่นแบบฟอร์มใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

เตรียมเอกสาร

  • การเรียนรู้

ควรจัดสรรเวลาเวลาให้เหมาะสมในการศึกษาหาความรู้ที่จำเป็นในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้มีเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบได้อย่างครบถ้วนทุกกระบวนวิชาที่มีออกสอบ

 

  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในระหว่างที่กำลังเตรียมตัวสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอยู่นั้น จำเป็นจะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ความพยายาม และความอดทนอดกลั้นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสนามสอบที่มีการแข่งขันสูง การจะสอบผ่านและคว้าตำแหน่งที่ต้องการมาครองได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการเสียสละเวลาในการอ่านหนังสือ ควรจัดตารางอ่านหนังสือให้เป็นกิจวัตร พักผ่อนให้เพียงพอ และควรงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น เช่น การออกไปเที่ยว การเล่นเกมเป็นเวลานาน ๆ การไปดื่มสังสรรค์ เป็นต้น

การเตรียมตัวสำหรับการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราผ่านการสอบได้ด้วยคะแนนที่สูง และได้อันดับต้น ๆ ทำให้ถูกเรียกตัวก่อนคนอื่น ๆ ควรรู้จักแนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หลักการของการดูแลผู้ป่วย และมีการเตรียมตัวอย่างเป็นแบบแผน อดทนและมุ่งมั่นให้บรรลุจุดประสงค์ได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้

และทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้และการเตรียมตัวก่อนสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขที่เราได้นำมาแบ่งปันกันในวันนี้ หวังว่าข้อมูลดี ๆ และเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในบทความข้างต้นในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านทุกคนไล่ตามความฝันกันได้สำเร็จ ส่วนใครที่ยังมองหาหนังสือแนวข้อสอบที่เกี่ยวกับการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข รวมไปถึงหนังสือเตรียมสอบราชการในหลากหลายตำแหน่ง ในหน่วยงานราชการที่มีอยู่ในประเทศไทย ก็สามารถคลิกเข้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ Brain Media เพราะที่นี่ได้รวบรวมหนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าบรรจุงานราชการตามหน่วยงานภายในประเทศไทยไว้แล้วกว่า 700 เล่ม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกวิชาที่มีการสอบ ทั้งแนวข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด โดยเนื้อหาทั้งหมดมีการอัพเดตให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันแล้ว ให้คุณเก็งข้อสอบได้อย่างตรงจุด พิชิตข้อสอบได้อย่างอยู่หมัด และได้ทำงานในตำแหน่งที่ใฝ่ฝัน

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย