Refund Policy

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)
การคืนเงิน
บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้
– บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวน

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   
– กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก
กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?
– ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว