บทความน่ารู้

การสอบครูผู้ช่วย

เส้นทางการสอบครูผู้ช่วย 66 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง?

เส้นทางการสอบครูผู้ช่วย 66 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง?

หลายคนที่มีความใฝ่ฝันอยากรับราชการครู แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน วันนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักกับตำแหน่งครูผู้ช่วยกัน พร้อมสำรวจคุณสมบัติที่จำเป็นของผู้สมัครในการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแบ่งปันแนวข้อสอบว่าในปี 2566 นี้จะมีออกสอบในเนื้อหาอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ไปเตรียมตัวกันได้ถูกต้อง อย่ารอช้า ไปดูกันเลย

ครูผู้ช่วย คืออะไร?

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้ช่วยจะได้รับการประเมินอย่างเข้มงวด 8 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี โดยจะต้องผ่านการประเมินในหลาย ๆ ด้านต่าง เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นต้น ถ้าครูผู้ช่วยผ่านการประเมินในทุกด้านแล้ว ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็น “ครู” ซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการที่มีสิทธิ์และสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ผู้ที่ต้องการเข้ารับราชการครูจึงจำเป็นต้องผ่านการสอบครูผู้ช่วยให้ได้

คุณสมบัติในการสอบครูผู้ช่วย

การสอบครูผู้ช่วย มีข้อกำหนดและเกณฑ์ที่ต้องผ่าน ดังนี้ 

  • การสอบครูผู้ช่วยต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะสอน
  • การสอบครูผู้ช่วยต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • การสอบครูผู้ช่วยต้องผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถในการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
  • การสอบครูผู้ช่วยต้องผ่านการสัมภาษณ์และการประเมินจากคณะกรรมการ
  • การสอบครูผู้ช่วยต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้

หากผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้ว จะได้รับใบอนุญาตเป็นครูผู้ช่วย และสามารถสอนได้ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

คุณสมบัติในการสอบครูผู้ช่วย

 

การสอบครูผู้ช่วย 2566 มีสอบอะไรบ้าง?

ในการสอบครูผู้ช่วย ผู้เข้าสอบจำเป็นจะต้องผ่านการสอบแข่งขันทั้ง 3 ภาค คือ

 • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

การสอบแข่งขันในภาคนี้จะเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้เข้าสอบ โดยจะมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น

   • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน) 

จะเป็นการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

 

   • ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

จะเป็นการสอบวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

 

   • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

การสอบครูผู้ช่วยในหมวดนี้เป็นการสอบวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการอีกด้วย


 • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

การสอบครูผู้ช่วยในภาคนี้จะมีคะแนนเต็มด้วยกัน 200 คะแนน โดยจะแบ่งออกเป็นหมวดย่อย ๆ ดังนี้

   • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)

เป็นข้อสอบปรนัย โดยจะมีเนื้อหาดังนี้ การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ, หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้, การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน, การออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

   • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)

การสอบครูผู้ช่วยในหมวดนี้จะเป็นการสอบแบบปรนัย

 

   • ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)

เป็นการสอบแบบปรนัย โดยจะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน


 • ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

การสอบครูผู้ช่วยในภาคนี้จะเป็นการสอบโดยประเมินจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยในส่วนนี้จะวัดความเหมาะสมของผู้สมัครสอบกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

โดยเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินจะเป็นดังนี้ การจะสอบผ่านในภาค ก และภาค ข จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ในแต่ละภาค จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินใน ภาค ค และต้องได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะผ่านเกณฑ์

 

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาโดยการสอบแต่ละภาคจะมีวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ และเข้าไปดูประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วน ทั้งนี้ การสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาหนืองสือแนวข้อสอบดี ๆ สักเล่มเพื่อมาเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสำหรับการสอบครูผู้ช่วยในปี 2566 นี้ ก็สามารถคลิกเข้ามาเลือกซื้อเลือกหา และสอบภามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Brain Media เพราะเราเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าบรรจุงานราชการตามหน่วยงานภายในประเทศกว่า 700 เล่ม ครอบคลุมหลากหลายหน่วยงานราชการไทย เราได้รวบรวมหนังสือที่มีการอัพเดตเนื้อหาให้ทันสมัย ได้มาตรฐานไว้ให้คุณที่นี่แล้วบทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย